Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Planinitiativ - anbefalt materiale

Før det avtales møte om en ny plansak, skal forslagsstiller sende inn et planinitiativ.

Materialet skal normalt inneholde

  • Statlig planretningslinjer som berøres
  • Gjeldende plansituasjon: Overordnet plan (fylkesplan,kommuneplan, kommunedelplan og reguleringsplan).
  • Forslag til planbetegnelse: Kommune/bydel/gårdsnavn/gnr/bnr.
  • Reguleringsformål
  • Byggeformålets omfang (overslag over næringsareal i kvm, antall boenheter)
  • Forventede problemstillinger i planen.(Byggehøyder, tomteutnyttelse, trafikk, støy)
  • Miljøfaglige forhold
  • Behov for utredninger/undersøkelser (jf.§ 12-9)inkludert om dette er en plan som omfattes av forskriften om konsekvensutredninger og derfor skal ha planprogram og konsekvensutredning.
  • Firma, navn, telefonnummer og e-postadresse på forslagsstiller og plankonsulent.