Støykartleggingen er gjort ved hjelp av beregningsmodeller og er en grovmasket beregning. Beregningsår er 2011. Støykartene viser gjennomsnittlig støy henholdsvis over døgnet (Lden) og om natten (Lnight) i høyde 4 meter over terreng.

Digital kartløsning

Støysonekartet er lagt inn i kommunens digitale kartløsning. Du finner støysonekartet ved å velge kartlag «Kommuneplan» i kartløsningen. Videre må du huke av for kartutvalg «Temakart» i høyremenyen og «Støysoner» i undermenyen.

Eiere av veinett og jernbanenett har kartlagt støyutsatte områder i Asker kommune. Kartleggingen ble ferdigstilt i 2012, og vil gjelde i en 5-årsperiode.

Soner med fargekoder i kartet

  • Rød, lilla og blå sone er områder der støynivået er beregnet til 65 dB og mer.
  • Gul og oransje sone er områder der støynivået er beregnet til å være mellom 55 og 65 dB.
  • Grønn sone er områder der støynivået er beregnet til å være mellom 50 og 55 dB.
  • Hvit sone er områder som ikke er støyberegnet eller hvor støynivå 

Støyvurdering i forbindelse med planer og byggesaker

Støykartene erstatter ikke støyvurdering/støyrapport ved utarbeidelse av nye reguleringsplaner eller byggesøknader.

For tiltak i gul/oransje/rød/lilla/blå sone kreves støyvurdering etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012 "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging".

Støyvurderingen skal blant annet omtale:

  • beregning av støyforholdene langs eiendommen, fremskrevet 10 år i tid
  • strukturlyd og vibrasjon
  • alle støykilder skal medtas (for eksempel ikke bare nærmeste vei)
  • støy før og etter tiltak (støykart)
  • støy på uteplass og de mest utsatte fasader (vise på støykart og i tabellform)
  • avbøtende tiltak, også for innendørs forhold

byggesaksnivå skal beregninger vise at støygrensene overholdes, eventuelt med forbedrende tiltak.

Handlingsplan støy

Kartleggingen av utendørs støy i 2012 skal følges opp med en handlingsplan. Ansvaret for utarbeidelse av handlingsplan med tiltak mot støy, ligger hos støykildeeierne. Asker kommune skal lage handlingsplan for kommunale veier, samt samordne planene for alle støykildeeiere (kommunal, fylkes-, riks- og europavei, samt jernbane).

For nærmere informasjon om kartlegging av utendørs støy og påfølgende handlingsplan, vises det til nettsidene til Miljødirektoratet og forurensningsforskriften: