• Gårds- og bruksnummer: 45/14 med flere
  • Kommunens saksnummer: 15/49 (tidligere saksnummer 09/2548)
  • Oppdragsgiver: Asker Marina AS
  • Forslagsstiller: Logg Arkitektur AS

Vedtak i kommunestyret  

Kommunestyret i Asker har i møte 08.09.2015 vedtatt detaljregulering med tilhørende bestemmelser for Asker Marinapå Tangen i Leangbukta. Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12.

Dokumenter som fulgte saken til behandling:
Saksfremlegg med vedlegg  (lenken går til kommunestyrets møte 08.09.2015 - se sak 87/15). Dokumenter i saken kan også ses ved henvendelse til servicetorget.

Vedtaket kan påklages. Frist for klage er 3 uker fra kunngjøringsdato.

Historikk

HØRING – detaljregulering av

nytt båtopplag på Tangen i Leangbukta

Bygningsrådet har i møte 25.03.2015 godkjent å legge forslag til  reguleringsplan - detaljregulering for båtopplag på Tangen i Leangbukta, ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med reguleringsplanen er å rydde opp i området og tilrettelegge for innendørs båtopplag og verksted. Det planlegges to større bygg der det ene skal inneholde båtopplag i 4 etasjer, mens det andre skal inneholde båtopplag, verksted og ulike typer service (liten butikk, tilgjengelige toaletter og dusj, mulig café) og kontorer for virksomheten. 

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn i tiden frem til 26.mai 2015.

Spørsmål i sakens anledning kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler Grethe K. Løvald  på direkte telefon 66 76 80 60 eller e-post glovald@asker.kommune.no.

Eventuelle merknader kan sendes Asker kommune v/Plan- og bygningsavdelingen, Postboks 353, 1372 Asker, eller med e-post til post@asker.kommune.no, innen ovenfor nevnte dato. Merknader merkes S15/49.
Innspill kan alternativt sendes inn via elektronisk skjema ”Høringssvar ved offentlig høring”, 

Saksfremlegg m/vedlegg (bl.a. plankart og bestemmelser) og møteprotokoll (Lenken går til møtedokumenter bygningsrådets møte 25.03.2015- se utvalgssak nummer 36/15 ).

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 21.8.2013. Frist for innspill: 13.9.2013.

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsene.