• Gårds- og bruksnummer: 2/520, 2/522 
  • Kommunens saksnummer: 15/59 (tidligere saksnummer 14/3266)
  • Oppdragsgiver: Rune Haugen med flere
  • Forslagsstiller: Logg Arkitektur AS 

Vedtak i kommunestyret   

Kommunestyret i Asker har i møte 10.11.2015 vedtatt detaljregulering med tilhørende bestemmelser for Asker Terasse 9 a og b.

Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12.

Dokumenter som fulgte saken til behandling:
Saksfremlegg med vedlegg  (lenken går til kommunestyrets møte 10.11.2015 - se sak 114/15).
Dokumenter i saken kan også ses ved henvendelse til servicetorget.

Vedtaket kan påklages. Frist for klage er 3 uker fra kunngjøringsdato.

Historikk  

Offentlig ettersyn   

Bygningsrådet har i møte 20.05.2015 godkjent å legge forslag til reguleringsplan for Asker Terasse 9 A og B ut til offentlig ettersyn.

Planens hensikt er å tilrettelegge for en utbygging som ivaretar eksisterende områdekarakter og å tilrettelegge for en tomteutnyttelse som svarer til de faktiske forholdene i området. 

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn i tiden frem til 1. august 2015.

Spørsmål i sakens anledning kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler Korina L. Heggen  på direkte telefon 468 10 384 eller e-post Korina.Heggen@asker.kommune.no.
Eventuelle merknader kan sendes Asker kommune v/Plan- og bygningsavdelingen, Postboks 353, 1372 Asker, eller med e-post til post@asker.kommune.no, innen ovenfor nevnte dato. Merknader merkes saksnummer 15/59.
Innspill kan alternativt sendes inn via elektronisk skjema.

Saksfremlegg m/vedlegg (bl.a. plankart og bestemmelser) og møteprotokoll (Lenken går til møtedokumenter bygningsrådets møte 20.05.2015 - se sak nummer 83/15. 
Dokumenter i saken kan også ses ved henvendelse til Servicetorget.

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 8.7.2014.

Frist for innspill: 29.8.2014.

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsene.