• Gårds- og bruksnummer: 39/9
  • Kommunens saksnummer: 15/289
  • Oppdragsgiver: Norconsult AS
  • Forslagsstiller: Billingstadsletta 13 AS

Vedtatt plan

Detaljregulering for Billingstadsletta 13 ble vedtatt av kommunestyret 06.09.2016, se protokoll.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Lenke til kommunestyrets sak, se sak  88/16

Høring 

Bygningsrådet har i møte 02.03.2016, sak 12/16, godkjent å legge forslag til detaljreguleringsplan for Billingstadsletta 13, gårds- og bruksnummer 39/9 , ut til offentlig  ettersyn.

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn frem til 02.05.2016.

Spørsmål i sakens anledning kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler Kristjana Kristjansdottir på telefon 947 82 623 eller e-postadresse kristjana.kristjansdottir@asker.kommune.no.

Eventuelle merknader kan sendes Asker kommune v/plan- og bygningsavdelingen, postboks 353, 1372 Asker, eller med e-post til post@asker.kommune.no innen overfor nevnte dato. Merknader merkes S15/289.

Saksfremlegg med vedlegg (blant annet plankart og bestemmelser) og møteprotokoll. (Lenken går til møtedokumenter i bygningsrådets møte møte 02.03.2016 - se sak nummer 12/16)

Varsel om oppstart  

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 04.08.2015.

Frist for innspill er 30.08.2015.

Varslingsannonse