• Gårds- og bruksnummer: 32/104 med flere
  • Kommunens saksnummer: 15/183 (tidligere saksnummer 13/2063)
  • Oppdragsgiver: Sammenslutning av grunneiere i området
  • Forslagsstiller: Civitas AS

Bilde fra området

Grunneierne vest for Neselva har, etter avtale med Asker kommune, igangsatt arbeidet med regulering av Billingstadsletta vest. Civitas AS og Nordic Architects AS vil lede planarbeidet på vegne av grunneierne.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at eksisterende eiendommer med kontor- og lagervirksomhet skal kunne utvikles til et fremtidig boligområde.

Utvidelse av planområdet og kunngjøring av oppstart av utbyggingsavtale

Som følge av innspill er det besluttet å innlemme Halvard Torgersens vei i planområdet. Utvidelsen muliggjør at den planlagte boligbebyggelsen i søndre del av planområdet får adkomst via Halvard Torgersens vei. Planavgrensningen er utvidet noe langs parkeringsplassen for Nesbru Videregående skole slik at det eventuelt kan anlegges en gangforbindelse til den planlagte boligbebyggelsen i Bergerveien 24.

Det kunngjøres igangsetting av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom grunneierne og Asker kommune.

Varsel om utvidelse av planområde og kunngjøring av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Tidligere varsel om oppstart av planarbeid

Grunneiere vest for Neselva har etter avtale med Asker kommune, igangsatt arbeidet med regulering av Billingstadsletta vest. Civitas AS og Nordic Architects AS vil lede planarbeidet på vegne av grunneierne.

Varslingsskriv med informasjon og planavgrensning (PDF)

Høring av planprogram

Bygningsrådet har i møte 20. november 2013 godkjent å legge forslag til planprogram for Billingstadsletta vest ut til høring/offentlig ettersyn.

Forslag til planprogram (PDF) 

Saksfremlegg m/vedlegg og møteprotokoll
(Lenken går til møtedokumenter bygningsrådets møte 20.11.2013 - se sak nummer 0181/13.)

Forslag til planprogram kan også ses ved henvendelse til Servicetorget.

Innspill og merknader - frist 20 februar 2014

Eventuelle merknader til planprogrammet kan sendes Asker kommune v/Plan- og bygningsavdelingen, Postboks 353, 1372 Asker, eller med e-post til post@asker.kommune.no, innen fristen. Merknader merkes S13/2063.

Innspill kan alternativt sendes inn via elektronisk skjema "Høringssvar" som er lenket opp i høyremenyen. 

Informasjonsmøte 7. januar 2014

Det inviteres til åpent informasjonsmøte 7. januar klokka 18.00 i Bergerveien 12 (ABB-blokka) på Billingstad.

Lurer du på noe?

Spørsmål i sakens anledning kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler Kristjana Kristjansdottir på direkte telefon 947 82 623 eller e-post kristjana.kristjansdottir@asker.kommune.no, eller til Civitas AS v/ Ole Falk Frederiksen på telefon 917 26 417 eller e-post off@civitas.no.

Dokumenter i saken kan også ses ved henvendelse til Servicetorget.