• Gårds- og bruksnummer: 32/104 med flere
  • Kommunens saksnummer: 15/183 (tidligere saksnummer 13/2063)
  • Oppdragsgiver: Sammenslutning av grunneiere i området
  • Forslagsstiller: Civitas AS

Bilde fra området

Grunneierne vest for Neselva har, etter avtale med Asker kommune, utarbeidet et forslag til områdeplan for Vestre Billingstad.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at eksisterende eiendommer med kontor- og lagervirksomhet skal kunne utvikles til et fremtidig boligområde.

Vedtatt plan

Områdeplan for Vestre Billingstad ble vedtatt av kommunestyret i møte 30.01.2018,  se protokoll.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Illustrasjonsplan

Kvalitetsprogram

Frist for evt. klage er 05.03.2018.

For mer informasjon, se her

Historikk

Høring

Bygningsrådet har i møte 07.12.2016, sak 16/128, godkjent å legge områdeplan for Vestre Billingstad ut til offentlig ettersyn.

Frist for merknader er satt til 20.02.2017.

Innspill kan sendes inn via elektronisk skjema.

Alternativt kan merknader/innspill sendes på brev til
Asker kommune v/plan- og bygningsavdelingen, postboks 353, 1372 Asker, eller med e-post til post@asker.kommune.no innen samme dato.

Merknader bes merket med S15/183.

Saksfremlegg med vedlegg (blant annet plankart og bestemmelser og møteprotokoll, lenken går til møtedokumenter til bygningsrådets møte 07.12.2016).

Møteplan

Januar 2017

  • Møte med Hvalstad Vel
  • Møte med Mellom-Nes vel, Nes Hageby, Nedre Slependen vel samt Holmen og Landøen vel.
  • Workshop for barn og unge

Februar 2017

  • 01.02:  Informasjonsmøte og workshop i regi av utbyggerne. Åpent for alle.
  • 02.02:  Temamøte i regi av Asker Elveforum. Presentasjon av rapport om Neselva. Åpent for alle.
  • 13.02:  Åpent informasjonsmøte i regi av Asker kommune. Høringspartene gir en muntlig presentasjon av sine synspunkter.

Det vil bli informert nærmere om sted og tidspunkt.

Lurer du på noe?

Spørsmål i sakens anledning kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler Kristjana Kristjansdottir på direkte telefon 947 82 623 eller e-post kristjana.kristjansdottir@asker.kommune.no, eller til Civitas AS v/ Ole Falk Frederiksen på telefon 917 26 417 eller e-post off@civitas.no.

Dokumenter i saken kan også ses ved henvendelse til Servicetorget.