• Gårds- og bruksnummer: 1/460 med flere
  • Kommunens saksnummer: 15/1361 (tidligere saksnummer 13/4990)
  • Oppdragsgiver: Axer Bolig AS
  • Forslagsstiller: Felix Arkitekter AS

Vedtatt plan

Reguleringsplan, detaljregulering for Biterud B3 ble vedtatt av kommunestyret i møte 10.05.2016. Se protokoll.

Saksfremlegg med vedlegg. (Lenken går til kommunestyrets behandling, se sak 57/16.

Høring - forslag til reguleringsplan for Biterud B3  

Bygningsrådet har i møte 18.11.2015, sak 158/15, godkjent å legge forslag til detaljreguleringsplan for Biterud B3, gbnr. 1/460 mfl., ut til offentlig ettersyn.

Planen er fremmet av Felix Arkitekter AS på vegne av Axer Bolig AS

Hensikten med reguleringsplanen er å;

  • legge til rette for bygging av boliger, med tilhørende adkomst, parkering og leke/uteoppholdsarealer
  • å ivareta natur- og kulturminneverdier
  • å sikre turveiforbindelser og opparbeidelse av fortau langs Biterudveien .

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn i tiden frem til 19.01.2016.

Spørsmål i sakens anledning kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler Kristjana Kristjansdottir på  telefon 947 82 623 eller epostadresse Kristjana.kristjansdottir@asker.kommune.no.

Eventuelle merknader kan sendes Asker kommune v/Plan- og bygningsavdelingen, Postboks 353, 1372 Asker, eller med e-post til post@asker.kommune.no innen ovenfor nevnte dato. Merknader merkes S15/1361.
Innspill kan alternativt sendes inn via elektronisk skjema «Høringssvar ved offentlig høring».

Saksfremlegg m/vedlegg (blant annet plankart og bestemmelser) og møteprotokoll(Lenken går til møtedokumenter bygningsrådets møte 18.11.2015 - se sak nummer 158/15).

Historikk

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 5.12.2013. Frist for innspill: 2.1.2014.

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsene.