• Gårds- og bruksnummer: 41/-
  • Kommunens saksnummer: 15/5 (tidligere saksnummer 08/314)
  • Oppdragsgiver: Grunneiere
  • Forslagsstiller: Asker kommune

Vedtatt plan

Områdeplan for Brønnøya ble vedtatt av kommunestyret 14.06.2016. Se protokoll.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Lenke til kommunestyrets sak, se sak 65/16

 

Historikk

Med bakgrunn i bygningsrådsvedtak 07.10.2015, er forslag til reguleringsplan for Brønnøya justert på ny.

Følgende forhold er endret i forhold til forslaget som lå ute på høring frem til 1.april 2015:

  • Hensynssoner for viktig natur H_560, er noe utvidet slik at de er i tråd med de registreringer som er gjort av viktige og svært viktige naturtyper. Dette gjelder først og fremst på ubebygde fritidseiendommer. Det er tilknyttet nye bestemmelser til hensynssonene om at det må foretas mer detaljerte biologiske registreringer før det eventuelt kan bygges på disse eiendommene som er fullstendig er dekket av hensynssoner. Areal der det ikke bygges eller som ikke avsettes for intensiv utebruk, skal omreguleres til naturformål. Se reguleringsbestemmelser §13.1.
  • Hensynssonene H-560 er omgjort til naturområder (N) der de ligger på regulerte byggetomter som allerede er utbygget. Se § 11.2.
  • Byggeformål for fritidsboliger er i strandsonen omregulert til privat grønnstruktur. Se ny reguleringsbestemmelse § 10.4.
  • Dragehodelokalitetene er regulert til naturvernområder. Se reguleringsbestemmelse § 11.5, 2.ledd.
  • Småbåthavn innen Viernbukta naturreservat er tatt ut som eget reguleringsformål.
  • Utnyttelsesgraden for fritidsboliger foreslås nå som BRA 70m2 + 10 m2 våtrom. Og det tillates utgravde, men ikke utsprengte kjellere. Overskuddsmasser kan ikke deponeres på tomtene. Se reguleringsbestemmelsene § 3.1.

Dokumenter i saken

PDF-er av justert plankart og bestemmelser, begge datert 28.11.2015, kan lastes ned fra disse lenkene: Plankart og Bestemmelser. De grunneiere som i størst grad kan tenkes å berøres av endringene, er direkte tilskrevet. Adresseliste over disse grunneierne ligger også vedlagt.

Ved spørsmål til kart og bestemmelser, kan man enten

Papirkart i stort format kan vi dessverre ikke sende ut -  bare en digital PDF som kan sendes til grunneiere om man oppgir sin e-post adresse.

Frist for eventuelle merknader er satt til 24.12.2015.

Vi ber om at kun forhold tilknyttet de siste reguleringsendringene kommenteres, ikke andre forhold som tidligere har vært på høring. Merknader som er innsendt til tidligere endringer/om andre forhold, vil bli gjennomgått og kommentert til 2.gangs behandling i bygningsrådet.

Merknader sendes til post@asker.kommune.no, merket med Sak 15/5.