Gårds- og  bruksnummer: 29/244, 29/243

Kommunens saksnummer: 19/5754

Varsel om oppstart

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det herved om endring av reguleringsplan 54c Del av Bruset gård (Brudevold), endringen omfatter kun GNR/BNR 29/244 og 29/243, (Brusethagen 29B og 29C),  i Asker kommune.

Planendringen gjennomføres av Asker kommune, Plan- og bygningsavdelingen.

Hensikten med reguleringsendringen er å sikre at de to eiendommene får tilsvarende bestemmelser som omkringliggende områder vedrørende høyder og utnyttelse.

Planarbeidet vil omfatte endring av gjeldende regulering og utløser ikke krav til konsekvensutredning. Reguleringsendringen omfatter kun gesimshøyder og utnyttelse og vil kun ha betydning for Brusethagen 29B og 29C. Saken vil derfor søkes gjennomført som en mindre endring.

Kartutsnitt

Innspill til oppstart av planarbeidet kan sendes på e-post til: post@asker.kommune.no eller per post til: Asker kommune, Plan- og bygningsavdelingen, Postboks 353, 1372 Asker.

E-post/brev merkes saksnummer 19/5754

Frist for innspill er 30. juni 2019.