• Gårds- og bruksnummer: 7/1, 7/443, 6/385
  • Kommunens saksnummer: 15/71 (tidligere saksnummer 14/267)
  • Oppdragsgiver og forslagsstiller: Grunneierne ved eier av Drengsrud gård og Asker kommune samt Frost Utvikling AS 

Drengsrud idrettspark, omriss av planområdet
Omriss av planområdet

Varsel om utvidelse av planområde

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 ble det i sept. 2014 kunngjort oppstart av planarbeid for områderegulering for Drengsrud idrettspark, opplevelsespark, boligområde HA4 m.m.

Etter ønske fra Asker Skiklubb er det i vedtatt planprogram (vedtatt 25.2.2015) forutsatt at det i planprosessen skal gjennomføres en mer omfattende alternativvurdering av atkomst til boligfeltet HA4.  Et av alternativene omfatter atkomst fra Drammensveien via Drengsrudveien.

Dersom dette alternativet blir valgt vil dette innebære en utvidelse av planområdet til å omfatte krysset mellom Drammensveien og Drengsrudveien (ved REMA butikken) og Drengsrudveien med tilliggende arealer på strekningen langs eiendommene gnr. 7, bnr. 3, 18, 22, 23, 41, 56, 106, 138, 364 og 454.

Drengsrud idrettspark, kartutsnitt med markering av eventuell utvidelse av planområdet
Kartutsnitt med markering av eventuell utvidelse av planområdet

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 gjør vi med dette kjent at det er mulighet for en slik utvidelse av tidligere varslet planområde.  
Reguleringsprosessen gjennomføres i et samarbeid mellom grunneierne (eier av Drengsrud gård og Asker kommune), Frost Utvikling AS (forslagsstiller for boligfelt HA4) og Asker Skiklubb.

Det vises til vedtatt planprogram for utfyllende informasjon om saken. (Lenken går til bygningsrådets møte 25.02.2015 - se sak nummer 15/15). 

Spørsmål til saken kan rettes til saksbehandler Sissel Haug på direkte
telefon 66 76 80 63.
Skriftlige merknader til varsel om utvidelse av planområdet kan sendes innen 30.3.2015 til: post@asker.kommune.no   eller Asker kommune, plan- og bygningsavdelingen, postboks 353, 1372 ASKER

Varsel om oppstart

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres oppstart av planarbeid for Drengsrud idrettspark, opplevelsespark, boligfelt HA4, m.m.

Hovedhensikten med planarbeidet er å legge til rette for en videre utvikling av idrettsområdene på Borgen/Drengsrud, samordnet med kommunens eksisterende idretts- og skoleanlegg, samt legge til rette for en erstatning for de eksisterende idrettsanlegg som flyttes ved en fremtidig utvikling av Føyka. Planen vil også omfatte kommuneplanens avsatte boligfelt HA4 (som det tidligere er varslet oppstart av planarbeid for, den gang betegnet D9), atkomst til dette feltet fra Vardefaret, sikring av allmennhetens ferdsel gjennom området og ut til marka, vurdering av urnelund ved Vardåsen kirke og tilrettelegging for utviklingen av en opplevelses- og aktivitetspark på Drengsrud gård, i all hovedsak innenfor den formelle rammen av LNF-formål, tilpasset eksisterende terreng og vegetasjon, og sikre et godt samspill mellom idrettsparken, opplevelsesparken og tilstøtende LNF-områder.

Samlet planområde vil utgjøre ca. 180 daa.  Dette fordeler seg mellom idrettsparken (ca. 110 daa), D9 (ca. 20 daa) og opplevelses- og aktivitetsparken (ca. 50 daa.) Området avgrenses hovedsakelig av Borgenveien i øst, Vardefaret og eksisterende gangvei fra Vardåsen kirke til Johan Drengsruds vei i syd, eksisterende gangvei over tunet på Drengsrud gård og mot eksisterende bebyggelse i vest og mot eksisterende bebyggelse langs Drengsrudveien i nord.

Reguleringsprosessen gjennomføres som et samarbeid mellom grunneierne (eier av Drengsrud gård og Asker kommune), samt Frost Utvikling AS (forslagsstiller for boligfelt D9).

Det vises til forslag til planprogram for utfyllende informasjon om saken.

Bygningsrådet vedtok i møte 10.9.2014, sak 137/14 at forslag til planprogram for Drengsrud idrettspark legges ut til offentlig ettersyn: Saksdokumenter og forslag til planprogram

Spørsmål til saken kan rettes til saksbehandler Sissel Haug på telefon 66 76 80 63. 

Skriftlige merknader til oppstart av reguleringsarbeidet sendes innen 10.11.2014 til: post@asker.kommune.no  eller Asker kommune, plan- og bygningsavdelingen, postboks 353, 1372 ASKER

Innspill merkes S 14/267.