Kommunens saksnummer: 16/6609

Forslagsstiller: Statens Vegvesen

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Oppstart av planarbeidet ble første gang varslet i august 2016. Det legges nå ut et revidert varsel om oppstart.  Det ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmeside 07.03.2017. Frist for merknader er 19.04.2017.

Brev om revidert oppstartsvarsel med riktig kartvedlegg, datert 09.03.2017

Brev om revidert oppstartsvarsel, datert 06.03.2017

Varslingsannonsen -  mars 2017

Revidert kart - planavgrensning - mars 2017

Varslingsbrev - august 2016

Kart - planavgrensning - august 2016

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsbrevet.