Kommunens saksnummer: 16/6609

Forslagsstiller: Statens Vegvesen

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 23.08.2016. Frist for merknader er 03.10.2016.

Varslingsbrev

Kart - planavgrensning

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsbrevet.