• Gårds- og bruksnummer: 2/56, 2/67, 2/120, 2/137, 2/346, 50/122, 50/201 med flere
  • Kommunens saksnummer: 15/176 (tidligere saksnummer 12/109625)
  • Oppdragsgiver: Asker kommune, Asker skiklubb og grunneierne i Elvely-kvartalet
  • Forslagsstiller: Dark Arkitekter AS

Offentlig ettersyn

Bygningsrådet har i  møte 16.03.2016, sak 23/16 godkjent å legge forslag til områderegulering for Føyka-Elvely ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn i tiden frem til 17.06.2016.

Spørsmål i sakens anledning kan rettes til Kristine Andenæs på direkte telefon 66 90 90 22 eller Tor Arne Midtbø på  telefon 66 76 80 62.

Eventuelle merknader bes sendt skriftlig til Asker kommune v/Plan- og bygningsavdelingen, Postboks 353, 1372 Asker, eller med e-post til post@asker.kommune.no, innen ovenfor nevnte dato.

Innspill kan også sendes via elektronisk skjema.

Saksfremlegg med vedlegg (blant annet plankart og bestemmelser) og møteprotokoll. (lenken går til bygningsrådets møte 16.03.2016, se saksnummer 23/16).

Planbeskrivelse

Føyka-prosjektet  

Historikk

Varsel om høring/offentlig ettersyn av planprogram

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om pågående reguleringsarbeid for Føyka-Elvely, rett vest for Asker sentrum. Det skal gjennomføres områderegulering med konsekvensutredning for eiendommene gbnr. 2/56, 2/67, 2/120, 2/137, 2/346, 50/122, 50/201 mfl.

Kort beskrivelse av planprogrammet

Planområdet er på ca. 166 daa, og omfatter eksisterende idrettsanlegg på Føyka, omkringliggende parkarealer, Elvely-kvartalet, deler av Askerelva, tilstøtende veiarealer, samt deler av noen tilstøtende eiendommer. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en bymessig utvidelse av Asker sentrum. Grunneierne i området har utarbeidet en egen Helhetsplan for Føyka-Elvely som danner grunnlaget for arbeidet med områdereguleringsplanen. Helhetsplanen kan sees på Asker kommunes hjemmesider.

Det skal gjennomføres en konsekvensutredning for å sikre at hensyn til miljø og samfunn blir ivaretatt gjennom reguleringsprosessen. I henhold til plan- og bygningslovens § 12-9 og 14-2 og forskrift om konsekvensutredning er det derfor utarbeidet et forslag til planprogram for Føyka-Elvely som skal angi rammene for det videre plan- og utredningsarbeidet.

Høringsfrist 24. mars

Asker bygningsråd har 29.01.2014 vedtatt at forslaget til planprogram for Føyka-Elvely legges ut til offentlig ettersyn i tiden frem til 24.03.2014.

Merknader kan sendes inn via elektronisk skjema eller på e-post til post@asker.kommune.no. Merknader kan også sendes Asker kommune, Postboks 353, 1372 Asker. Merknader bes merket saksnummer 12/109625.

Spørsmål i sakens anledning kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler Ragnar Os på direkte telefon 66 76 80 51 eller e-post ragnar.os@asker.kommune.no.

Saksdokumenter

  1. Vedtak
  2. Saksfremlegg
  3. Høringsutkast - planprogram for Føyka-Elvely
  4. Innkomne merknader med fagkonsulentens kommentarer