Gårds- og bruksnummer:  40/58

Kommunens saksnummer:  18/2139

Forslagsstiller: Nordic Development AS

Plankonsulent: Tegn_3 as

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 07.09.2018.

Frist for innspill er 05.10.2018.

Varslingsbrev

Skisse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.