• Gårds- og bruksnummer: 78/18, 78/25, 78/40 med flere
  • Kommunens saksnummer: 15/158 (tidligere saksnummer 13/1688
  • Oppdragsgiver: Statens Vegvesen og Olav Thon Eiendomsselskap ASA
  • Forslagsstiller: Hille Mellbye Arkitekter 

Vedtatt plan

Reguleringsplan, detaljregulering for Heggedal stasjon ble vedtatt av kommunestyret i møte 10.05.2016. Se protokoll.

Saksfremlegg med vedlegg  (lenken går til kommunestyrets behandling, se sak 56/16)

 

Offentlig ettersyn

Rådmannen har,  på delegert myndighet,  godkjent å legge forslag til detaljregulering for Heggedal stasjon ut til offentlig ettersyn. 

Hensikten med planen er å legge til rette for endret atkomst til Heggedal stasjon fra Underlandsveien, samt driftsatkomst for jernbanen. 

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn i tiden frem til 10.09.2015.

Spørsmål i sakens anledning kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler Erling Guderud på  telefon 907 07 453.

Eventuelle merknader kan sendes Asker kommune v/Plan- og bygningsavdelingen, Postboks 353, 1372 Asker, eller med e-post til post@asker.kommune.no, innen ovenfor nevnte dato. Merknader merkes S15/158.
Innspill kan alternativt sendes inn via elektronisk skjema ”Høringssvar ved offentlig høring”.

Hoveddokumenter i saken:
Melding om delegert vedtak inkl. saksutredning
Forslag til plankart
Forslag til reguleringsbestemmelser

Varsel om oppstart

Planforslaget ble varslet privat.

Varslingsannonse