• Gårds- og bruksnummer: 56/26
  • Kommunens saksnummer: 15/3426
  • Oppdragsgiver: Jan Henrik Bryde
  • Forslagsstiller: Fristed Arkitekter

Vedtak i kommunestyret

Kommunestyret i Asker har i møte 08.09.2015 vedtatt reguleringsendring for eiendommen gårds- og bruksnummer. 56/26, Konglungfaret 16. Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12.

Dokumenter som fulgte saken til behandling:
Saksfremlegg med vedlegg  (lenken går til kommunestyrets møte 08.09.2015 - se sak 85/15). Dokumenter i saken kan også ses ved henvendelse til servicetorget.

Vedtaket kan påklages. Frist for klage er 3 uker fra kunngjøringsdato.

Historikk

Offentlig ettersyn   

Bygningsrådet har i møte 20.05.2015 godkjent å legge privat forslag til reguleringsendring for eiendommen 56/26,  Konglungfaret 16, ut til offentlig ettersyn.

Forslaget gjelder søknad om endring av reguleringsplan for Konglungen (plan nr 143i) i den hensikt å tilrettelegge for en ny boligparsell innenfor gbnr. 56/26.

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn i tiden frem til  1. august  2015.

Spørsmål i sakens anledning kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler Sissel Haug  på direkte telefon 66 76 80 63 eller e-post sissel.haug@asker.kommune.no.


Eventuelle merknader kan sendes Asker kommune v/Plan- og bygningsavdelingen, Postboks 353, 1372 Asker, eller med e-post til post@asker.kommune.no, innen ovenfor nevnte dato. Merknader merkes saksnummer 15/3426.
Innspill kan alternativt sendes inn via elektronisk skjema.

Saksfremlegg m/vedlegg (bl.a. plankart og bestemmelser) og møteprotokoll (Lenken går til møtedokumenter bygningsrådets møte 20.05.2015 - se sak nummer 82/15. 
Dokumenter i saken kan også ses ved henvendelse til Servicetorget.

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig  på kommunens hjemmesider 23.02.2015.

Frist for innspill 02.03.2015.

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.