Gårds- og bruksnummer: 39/862

Kommunens saksnummer: 15/11538

Oppdragsgiver: Asker kommune

Forslagsstiller: SG Arkitektur

Vedtatt plan

Detaljregulering for Landøya skole ble vedtatt av kommunestyret 11.10.2016, se protokoll.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Lenke til kommunestyrets behandling, se sak

Høring

Bygningsrådet har i møte 22.06.2016, sak 63/16, godkjent å legge forslag til detaljreguleringsplan for Landøya skole ut til offentlig ettersyn.

Frist for merknader er satt til 12.09.2016.

Gi innspill på elektronisk skjema

Spørsmål til saken kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler Jørgen Tysseland på telefon 473 08 534, e-post jorgen.tysseland@asker.kommune.no eller til seksjonsleder for plan Erling Guderud, telefon 907 07 453, e-post erling.guderud@asker.kommune.no.

Eventuelle merknader kan sendes Asker kommune v/plan- og bygningsavdelingen, postboks 353, 1372 Asker eller med e-post til post@asker.kommune.no innen ovennevnte frist.

Merknader merkes S15/11538

Saksfremlegg med vedlegg  (lenken går til bygningsrådets møte 22.06.2016, se sak 63/16)