Gårds- og bruksnummer: 39/287

Kommunens saksnummer: 16/3541

Oppdragsgiver:  Landøyveien 5A AS

Forslagsstiller:  IN'BY AS og code Arkitektur

Høring

Bygningsrådet har i møte 03.04.2019, sak 41/19, godkjent å legge forslag til reguleringsplan for  Landøyveien 5 ut til offentlig ettersyn.

Frist for merknader er satt til 27.05.2019.

Spørsmål  til saken kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler  Aina Iden Tveit på telefon 900 88 268 eller Aina.Iden.Tveit@asker.kommune.no.

Gi innspill på elektronisk skjema

Eventuelle merknader kan også sendes Asker kommune v/plan- og bygningsavdelingen, postboks 353, 1372 Asker eller med e-post til post@asker.kommune.no.

Merknader merkes med saksnummer 16/3541.

Saksfremlegg med vedlegg (lenken går til bygningsrådets møte 03.04.2019, se sak  41/19)

Historikk

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmeside 19.06.2017

Frist for innspill er 18.08.2017.

Varslingsannonsen

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.