• Kommunens saksnummer: 15/8803

Forslag til mindre endring av kommuneplan

Bygningsrådet har i møte 02.09.2015 vedtatt å legge forslag til en mindre endring av kommuneplan ut på offentlig ettersyn 
Foreslått mindre endring er å innlemme reguleringsplanområdet for Åstad II i kommuneplanen del 2 – Tillegg til arealplan – Boligkart - kategori B.
 
Planendringen medfører at bestemmelse § 20.6 i kommuneplanens bestemmelser, Kategori B – Boligområder med utfyllende bestemmelser, blir gjeldende for deler av reguleringsplan for Åstad II (området B2A, B2B, B3 og B6). Bestemmelsen overstyrer reguleringsplanen blant annet vedr. byggehøyder, utnyttelse og takform. 

Planendringen er lagt ut til offentlig ettersyn i tiden frem til 16.10.2015.

Sakens dokumenter:
Saksfremlegg til bygningsrådets møte 02.09.2015.
Boligkart - høringsutkast 02.09.2015
§20.6  (kategori b) i kommuneplanens bestemmelser.