• Gårds- og bruksnummer: 55/1, 55/402 m/flere
  • Kommunens saksnummer: 15/5019
  • Oppdragsgiver: Skanska
  • Forslagsstiller: Vista Utredning AS

Vedtatt plan

Reguleringsplan for Nedre Bleiker gård ble vedtatt i kommunestyret med utsatt rettsvirkning 4.9.2018, med innsigelse fra Akershus fylkeskommune knyttet til riving og flytting av låven, bygg L.

Akershus fylkeskommune har trukket sin innsigelse i brev 11.4.2019 og saken ble fremmet for sluttbehandling i kommunestyret 21.05.2019, sak 46/19.

Asker kommunestyre fattet følgende vedtak:

1. Kommunen vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 reviderte bestemmelser datert 26.04.2019 for 55/1, 55/402 m.fl. Nedre Bleiker gård

2. Reviderte bestemmelser for låven, bygg L, (§5.3), er i henhold til forutsetningene gitt i brev fra Akershus fylkeskommune datert 11.4.2019 der innsigelsen trekkes.

Plankart, datert 04.07.2018

Reguleringsbestemmelser, datert 26.04.2019.

Frist for klage er 26.06.2019.

Historikk

Status:

Saken ble behandlet i bygningsrådet 22.8.2018 og i kommunestyret 4.9.2018 og følgende ble vedtatt:

Kommunen vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 forslag til reguleringsplan, privat detaljregulering for 55/1, 55/402 m. fl. Nedre Bleiker, som vist på plankart og bestemmelser datert 4.7.

Innsigelsen fra Akershus fylkeskommune vedr låven tas ikke til følge. Detaljreguleringsplanen er derfor uten rettsvirkning.

Saken oversendes Fylkesmannen til mekling, jf. pbl. § 5-6

Planen er uten rettsvirkning – frem til innsigelsen er løst, enten ved mekling hos fylkesmannen eller ved avgjørelse i departementet.

Høring

Bygningsrådet har i møte 18.10.2017, sak 100/17, godkjent å legge forslag til reguleringsplan for Nedre Bleiker gård ut til offentlig ettersyn.

Frist for merknader er satt til 04.12.2017.

Spørsmål  til saken kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler Gro Jerpåsen på telefon 66 76 80 28 eller  Gro.Jerpasen@asker.kommune.no 

Gi innspill på elektronisk skjema

Eventuelle merknader kan også sendes Asker kommune v/plan- og bygningsavdelingen, postboks 353, 1372 Asker eller med e-post til post@asker.kommune.no.

Merknader merkes med saksnummer 15/5019.

Saksfremlegg med vedlegg (lenken går til bygningsrådets møte 18.10.2017, se sak 100/17)

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 21.01.2016. Frist for innspill er 28.01.2016.

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.