• Gårds- og bruksnummer: 55/1, 55/402 m/flere
  • Kommunens saksnummer: 15/5019
  • Oppdragsgiver: Skanska
  • Forslagsstiller: Vista Utredning AS

Høring

Bygningsrådet har i møte 18.10.2017, sak 100/17, godkjent å legge forslag til reguleringsplan for Nedre Bleiker gård ut til offentlig ettersyn.

Frist for merknader er satt til 04.12.2017.

Spørsmål  til saken kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler Gro Jerpåsen på telefon 66 76 80 28 eller  Gro.Jerpasen@asker.kommune.no 

Gi innspill på elektronisk skjema

Eventuelle merknader kan også sendes Asker kommune v/plan- og bygningsavdelingen, postboks 353, 1372 Asker eller med e-post til post@asker.kommune.no.

Merknader merkes med saksnummer 15/5019.

Saksfremlegg med vedlegg (lenken går til bygningsrådets møte 18.10.2017, se sak 100/17)

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 21.01.2016. Frist for innspill er 28.01.2016.

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.