Reguleringsplan for Ravnsborgveien 18

Gårds- og bruksnummer: 28/18

Kommunens saksnummer: 17/18485

Forslagsstiller: Markussen eiendom AS

Plankonsulent: Arcasa Arkitekter as

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 28.06.2018. Frist for innspill er 20.08.2018.

Varslingsannonse

Varslingsbrev

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen