• Gårds- og bruksnummer: 96/1 med flere
  • Kommunens saksnummer: 15/4764
  • Oppdragsgiver: Trysilhus Akershus AS
  • Forslagsstiller: Plan23 

Vedtatt plan

Detaljregulering for Rødsåslia ble vedtatt av kommunestyret 12.04.2016. Se protokoll.

Se kart og planinformasjon her

Saksfremlegg med vedlegg  (lenken går til kommunestyrets behandling, se sak  39/16.

Høring –  Forslag til reguleringsplan for gbnr. 96/1 mfl, Rødsåslia.

Bygningsrådet har i møte  18.11.2015, sak 159/15, godkjent å legge forslag til detaljreguleringsplan for gbnr. 96/1 mfl, Rødsåslia, ut til offentlig ettersyn.

Planen er fremmet av Plan23 på vegne av Trysilhus Akershus AS.

Hensikten med reguleringsplanen er å; 

  • tilrettelegge for at deler av området kan fortettes med konsentrert småhusbebyggelse   tilpasset områdets topografiske forhold
  • legge rammer for utbedring av infrastruktur
  • sikre trafikksikker skolevei og funksjonelle gangforbindelser gjennom området
  • sikre opparbeidelse av felles og offentlige leke/oppholdsarealer.
  • sikre ivaretagelse av eksisterende vegetasjon langs planområdets vestside.


Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn i tiden frem til 19.01.2016.

Spørsmål i sakens anledning kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler Sissel Haug på direkte telefon 66 76 80 63 eller  epostadresse sissel.haug@asker.kommune.no.

Eventuelle merknader kan sendes Asker kommune v/Plan- og bygningsavdelingen, Postboks 353, 1372 Asker, eller med e-post til post@asker.kommune.no, innen ovenfor nevnte dato. Merknader merkes S15/4764.
Innspill kan alternativt sendes inn via elektronisk skjema ”Høringssvar ved offentlig høring”.

Saksfremlegg m/vedlegg (bl.a. plankart og bestemmelser) og møteprotokoll(Lenken går til møtedokumenter bygningsrådets møte 18.11.2015 - se sak nummer 159/15) 

Historikk

Varsel om oppstart    

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmeside 29.05.2015

Frist for innspill 17.06.2015.

Varslingsannonse