• Gårds- og bruksnummer: 15/18 og 15/44
  • Kommunens saksnummer: 15/57 (tidligere saksnummer 13/1977)
  • Oppdragsgiver: Semsveien 55 AS
  • Forslagsstiller: Felix Arkitekter AS

Vedtatt plan

Detaljregulering for Semsveien 51 - 55 ble vedtatt av kommunestyret 11.10.2016, se protokoll.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Illustrasjonsplan

Lenke til kommunestyrets behandling, se sak 104/16

Offentlig ettersyn

Bygningsrådet har i møte 23.09.2015 godkjent å legge forslag til detaljregulering for Semsveien 51 - 55 ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med reguleringsplanen er:

  • å legge til rette for boligbebyggelse, med tilhørende atkomst, parkering og leke-/uteoppholdsarealer. 
  • å sikre turvei langs Askerelva som skal påkobles eksisterende turveiforbindelse. 

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn i tiden frem til 27. november 2015.

Spørsmål i sakens anledning kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler Korina L. Heggen  på telefon 468 10 384 eller e-post kheggen@asker.kommune.no.

Eventuelle merknader kan sendes Asker kommune v/Plan- og bygningsavdelingen, Postboks 353, 1372 Asker, eller med e-post til post@asker.kommune.no, innen ovenfor nevnte dato. Merknader merkes saksnummer 15/57. Innspill kan alternativt sendes inn via elektronisk skjema.

Saksfremlegg m/vedlegg (blant annet plankart og bestemmelser) og møteprotokoll (Lenken går til møtedokumenter bygningsrådets møte 23.09.2015 - se sak nummer 127/15. 
Dokumenter i saken kan også ses ved henvendelse til Servicetorget.

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 3.6.2013. Frist for innspill: 1.7.2013

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsene.