• Gårds- og bruksnummer: 33/68
  • Kommunens saksnummer: 12/108601  
  • Oppdragsgiver: Asker kommune
  • Forslagsstiller: SG Arkitektur AS

Vedtatt endring av reguleringsbestemmelser - reguleringsplan for Skustadgata.  

Kommunestyret vedtok i møte den 13.10.2015, sak 109/15, endring av reguleringsbestemmelsenes § 4 i reguleringsplan for Skustadgata. 

Lenke til behandling i kommunestyret  (herunder saksinnstilling og saksprotokoll)

Vedtaket kan påklages.  Frist for evt. klage er 14.12.2015.

Historikk

Vedtatt reguleringsendring

Kommunen vedtok i møte den 13.05.2014 endring av reguleringsbestemmelsene for reguleringsplan for Skustadgata, planid 55 I. Endringen legger til rette for etablering av syv kommunale utleieboliger innenfor felt B4.

Lenke til behandling i kommunestyret.

Høring

SG Arkitektur fremmer på vegne av Prosjekt- og utbygging, Asker kommune, forslag til endring av reguleringsplan for Skustadgata (planid 55 I). Arbeidet utføres etter bestilling fra formannskapet. Den foreslåtte endringen omfatter reguleringsbestemmelsene for felt B4. Hensikten med reguleringsendringen er å legge til rette for etablering av kommunale utleieboliger. Med unntak av reguleringsbestemmelsene for det nevnte felt foreslås det ingen endringer av reguleringsplanen.

Bygningsrådet har i møte 15. januar 2014 vedtatt å legge forslag til endring av reguleringsplan for Skustadgata, planid 55 I, ut til høring/offentlig ettersyn.

Frist for innspill: 03.03.2014

Lenker:

Forslag til endring av reguleringsbestemmelser

Saksframlegg m/ vedlegg og møteprotokoll

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 5.4.2013. Frist for innspill: 30.4.2013

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonser.