Vedtak i kommunestyret

Kommunestyret i Asker har i møte 08.09.2015 vedtatt detaljregulering med tilhørende bestemmelser for Solstadveien 32. Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12.

Dokumenter som fulgte saken til behandling:
Saksfremlegg med vedlegg  (lenken går til kommunestyrets møte 08.09.2015 - se sak 88/15). Dokumenter i saken kan også ses ved henvendelse til servicetorget.

Vedtaket kan påklages. Frist for klage er 3 uker fra kunngjøringsdato.

Historikk

HØRING –  Forslag til reguleringsplan for gbnr. 34/34, Solstadveien 32. 
Bygningsrådet har i møte 25.3.2015, sak 37/15, godkjent å legge forslag til detaljreguleringsplan for gbnr. 34/34, Solstadveien 32 ut til offentlig ettersyn.

Planen er fremmet av Blink Hus Arkitekter AS på vegne av Blink Hus Sigdal AS.

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for en utbygging av eiendommen gbnr. 34/34 med 6 nye eneboliger i kjede med tilhørende fellesarealer. Planen skal sikre en enhetlig utbygging med gode bokvaliteter. Planen skal videre sikre vegetasjonsbeltet langs bekkedrag.

 

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn i tiden frem til 26.5.2015.

Spørsmål i sakens anledning kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler Sissel Haug på direkte telefon 66 76 80 63 eller  epostadresse sissel.haug@asker.kommune.no.

Eventuelle merknader kan sendes Asker kommune v/Plan- og bygningsavdelingen, Postboks 353, 1372 Asker, eller med e-post til post@asker.kommune.no, innen ovenfor nevnte dato. Merknader merkes S 15/72.

Innspill kan alternativt sendes inn via elektronisk skjema ”Høringssvar ved offentlig høring”.

Saksfremlegg m/vedlegg (bl.a. plankart og bestemmelser) og møteprotokoll(Lenken går til møtedokumenter bygningsrådets møte 25.03.2015 - se sak nummer 37/15) 

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 02.6.2014. Frist for innspill: 1.7.2014.

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsene.