• Gårds- og bruksnummer: 78/18 med flere
  • Kommunens saksnummer: 15/1365 (tidligere saksnummer 11/3768)  
  • Oppdragsgiver: Jernbaneverket
  • Forslagsstiller: Rambøll

Vedtak i kommunestyret   

Kommunestyret i Asker har i møte 10.11.2015 vedtatt detaljregulering med tilhørende bestemmelser for Spikkestadbanen sør for Heggedal.

Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12.

Dokumenter som fulgte saken til behandling:
Saksfremlegg med vedlegg  (lenken går til kommunestyrets møte 10.11.2015 - se sak 113/15). 
Dokumenter i saken kan også ses ved henvendelse til servicetorget.

Vedtaket kan påklages. Frist for klage er 3 uker fra kunngjøringsdato.

Historikk

Nytt offentlig ettersyn    

Rådmannen har, på delegert myndighet, godkjent å legge forslag til detaljreguleringsplan for Spikkestadbanen sør for Heggedal, gbnr.78/18 mfl. ut til nytt offentlig ettersyn.
 
Planen er en del av et større planområde som strekker seg inn i Røyken kommune til og med eksisterende plankryssing ved Myren. Formannskapet i Røyken kommune har vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn planforslaget på Røyken siden samtidig med dette planforslag.

Veiatkomst og veitrase til Haugen gård og Tangenveien er endret i forhold til tidligere høringsforslag som ble fremmet av Jernbaneverket sommer 2013.  

Hovedmålet med reguleringsplanen er å sanere planoverganger. Tiltaket er også et ledd i å ferdigstille en robust spikkestadbane. Eksisterende atkomster over planoverganger skal erstattes med trafikksikre atkomster til Tangenveien og Haugen gård.
Videre tilrettelegges det for gang- og sykkelvei langs Underlandsveien som en forlengelse av kommunens mål om gang og sykkelvei langs Spikkestadbanen mellom Heggedal og Asker sentrum. Uregulert område i Tangenveien reguleres til boligformål, snarvei opp til Haugenlia og hensynsone langs bekken er også definert i planforslaget.

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn i tiden frem til 01.08.2015.

Spørsmål i sakens anledning kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler Kristjana Kristjansdottir på  telefon 947 82 623 eller e-post kristjana.kristjansdottir@asker.kommune.no.

Eventuelle merknader kan sendes Asker kommune v/Plan- og bygningsavdelingen, Postboks 353, 1372 Asker, eller med e-post til post@asker.kommune.no, innen ovenfor nevnte dato. Merknader merkes S15/1365.
Innspill kan alternativt sendes inn via elektronisk skjema ”Høringssvar ved offentlig høring”.

Hoveddokumenter i saken:
Melding om delegert vedtak inkl. saksutredning
Forslag til plankart
Forslag til reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse, datert Rambøll 25.02.2015    
Rapport - vurdering av 12  veialternativer, datert 07.01.2014, Rambøll    
Ros- analyse, datert 28.01.2015     
Plankart som omfatter planområdene i Asker og Røyken     
Geotekniske vurderinger, datert 12.12.2014 

Offentlig ettersyn/høring

Rådmannen har 28.6.2013, på delegert myndighet, godkjent å legge forslag til reguleringsplan - detaljregulering for Spikkestadbanen sør for Heggedal, g/bnr 78/18 m flere ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget åpner for nedleggelse av dagens trafikkfarlige planoverganger inklusiv etablering av ny atkomstvei til bebyggelse på østsiden av sporet. I tillegg legges det til rette for gang- og sykkelvei langs Underlandsveien, sikring av naturmangfold og kulturmiljø, samt regulering av uregulert område i Tangenveien.

Spørsmål i sakens anledning kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler Toril Skovli på telefon 66 90 90 00 eller 66 76 80 58 eller e-post toril.skovli@asker.kommune.no.

Frist for innspill er 16. september 2013.

Eventuelle merknader kan sendes Asker kommune v/Plan- og bygningsavdelingen, Postboks 353, 1372 Asker, eller med e-post til post@asker.kommune.no, innen ovenfor nevnte dato. Merknader merkes S11/3768.

Innspill kan alternativt sendes inn via elektronisk skjema.

Hoveddokumenter i saken:

Øvrige vedlegg: