Gårds- og bruksnummer: 76/73

Kommunens saksnummer: 17/14706

Oppdragsgiver: Strandenga Eiendom AS

Tiltakshaver: Fristed Arkitekter AS

Vedtatt plan

Detaljreguleringsplan for Strandengveien 42 ble vedtatt av kommunestyret i møte 24.09.2019.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Saksfremlegg/vedlegg og vedtak   (lenken går til kommunestyrets møte 24.09.2019, se sak 95/19.

Frist for evt. klage er 25.10.2019.

Historikk

Høring

Bygningsrådet har i møte 06.03.2019, sak 28/19, godkjent å legge forslag til reguleringsplan for Strandengveien 42 ut til offentlig ettersyn.

Frist for merknader er satt til 07.05.2019.

Spørsmål  til saken kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler  Heidi Fløtten Olsen på telefon 482 62 045 eller Heidi.Flotten.Olsen@asker.kommune.no.

Gi innspill på elektronisk skjema

Eventuelle merknader kan også sendes Asker kommune v/plan- og bygningsavdelingen, postboks 353, 1372 Asker eller med e-post til post@asker.kommune.no.

Merknader merkes med saksnummer 17/14706.

Saksfremlegg med vedlegg (lenken går til bygningsrådets møte 06.03.2019, se sak  28/19)

Merknader merkes med saksnummer 17/14706.

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmeside 07.07.2017.  Frist for merknader er  08.08.2017.

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.