Gårds- og bruksnummer: 26/31

Kommunens saksnummer: 16/3680

Forslagsstiller:  Asker kommune

Varsel om oppstart

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles igangsetting av planarbeid for endring av reguleringsplan for arealet mellom jernbanen og Hofstadgata datert 31.8.1987, plannummer 49b.

Omriss av planområdet

Formålet med endringen er at det klart skal fremgå i bestemmelsene hvilke eiendommer som har tilhørighet felles lekearealet og sikre utgraving av automatisk fredete kulturminner på eiendom gbnr 26/31.

Frist for innspill er 16.06.2016.

Eventuelle innspill kan sendes Asker kommune v/Plan- og bygningsavdelingen, Postboks 353, 1372 Asker eller post@asker.kommune.no innen nevnte frist.