• Gårds- og bruksnummer: 38/48 med flere
  • Kommunens saksnummer: 15/48 (tidligere saksnummer 14/790)
  • Oppdragsgiver: Choise-Living AS
  • Forslagsstiller: Stein Halvorsen arkitekter AS

Vedtatt plan

Detaljregulering for Tømtebakken 5 ble vedtatt av kommunestyret 01.03.2016, se protokoll.

Foruten plankart og bestemmelser, som nå er justert i henhold til kommunestyrets vedtak, finnes det blant annet en beskrivelse av planforslaget som fulgte saken til politisk behandling. Se vedlegg 4 i kommunestyrets sak 17/16

Se kart og planinformasjon.

Planforslaget legger opp til 20 leiligheter fordelt på 4 bygg i 3 etasjer og med underjordisk garasjeanlegg. Det skal prosjekteres nytt fortau i Nordengveien og ses på mulighet for fortau i Tømtebakken.

Offentlig ettersyn

Bygningsrådet har i møte 19.08.2015 godkjent å legge privat forslag til reguleringsplan for eiendommen Tømtebakken 5, gårds- og bruksnummer 38/48 mfl., ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med planen er å legge rammer for utbygging av gårds- og bruksnummer 38/48 med 4 flermannsboliger i 2 etasjer med inntrukket tredje etasje med tilhørende parkeringsgarasje.  Planen skal sikre en enhetlig utbygging med gode bokvaliteter. 

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn i tiden frem til  19.10.2015.

Spørsmål i sakens anledning kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler Grethe Kirstine Løvald  på direkte telefon 66 76 80 60 eller e-post grethe.lovald@asker.kommune.no.

Eventuelle merknader kan sendes Asker kommune v/Plan- og bygningsavdelingen, Postboks 353, 1372 Asker, eller med e-post til post@asker.kommune.no, innen ovenfor nevnte dato. Merknader merkes saksnummer 15/48. 
Innspill kan alternativt sendes inn via elektronisk skjema.

Saksfremlegg m/vedlegg (blant annet plankart og bestemmelser) og møteprotokoll (Lenken går til møtedokumenter bygningsrådets møte 19.08.2015 - se sak nummer 114/15. 
Dokumenter i saken kan også ses ved henvendelse til Servicetorget.

Varsel om utvidelse av planområdet

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 02.01.2015. Frist for innspill er 15.01.2015.

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsene.

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 17.6.2014. Frist for innspill er 31.8.2014.

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsene.