• Gårds- og bruksnummer: 78/3 
  • Kommunens saksnummer: 15/5094 
  • Oppdragsgiver: Jernbaneverket 
  • Forslagsstiller: Asker kommune

Vedtak i bygningsrådet

Bygningsrådet i Asker har i møte 23.09.2015 vedtatt mindre reguleringsendring av "reguleringsplan for Åmotåsen", vedtatt 10.11.1993. Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 annet ledd.

Dokumenter som fulgte saken til behandling:
Saksfremlegg med vedlegg  (lenken går til bygningsrådets møte 23.09.2015 - se sak 137/15).
Dokumenter i saken kan også ses ved henvendelse til servicetorget.

Vedtaket kan påklages. Frist for klage er 3 uker fra kunngjøringsdato.

Historikk
Varsel om oppstart

På vegne av Jernbaneverket varsles det i henhold til Plan- og bygningslovens §12-8 om oppstart av arbeid med endring av reguleringsplan for Åmotåsen, vedtatt 10.11.1993. 

Hensikten med reguleringsendringen er å omregulere 160 m stripe langs eksisterende jernbanespor til jernbaneformål for å legge til rette for sporforlengelse og samtidig innkjør på Heggedal stasjon.  

Planbeskrivelse som beskriver foreslått reguleringsendring.

Spørsmål kan rettes til saksbehandler Kristjana Kristjansdottir på telefon 947 82 623 eller e-postadresse kristjana.kristjansdottir@asker.kommune.no.

Merknader til igangsatt planarbeid kan sendes til: Asker kommune, postboks 353, 1372 Asker eller post@asker.kommune.no innen 06.08.2015.