• Gårds- og bruksnummer: 29/3
  • Kommunens saksnummer: 15/164 (tidligere saksnummer 14/3982)
  • Oppdragsgiver: Knut Are Andersen
  • Forslagsstiller: Boxs Arkitektstudio AS 

Vedtak i kommunestyret

Kommunestyret i Asker har i møte 08.09.2015 vedtatt detaljregulering med tilhørende bestemmelser for Veslelia 10. Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12.

Dokumenter som fulgte saken til behandling:
Saksfremlegg med vedlegg  (lenken går til kommunestyrets møte 08.09.2015 - se sak 86/15). Dokumenter i saken kan også ses ved henvendelse til servicetorget.

Vedtaket kan påklages. Frist for klage er 3 uker fra kunngjøringsdato.

Historikk

HØRING –  Forslag til reguleringsplan for gbnr. 29/3, Veslelia 10
Rådmannen har, på delegert myndighet, godkjent å legge forslag til detaljreguleringsplan for gbnr. 29/3, Veslelia 10, til offentlig ettersyn.

Hensikten med reguleringsplanen er  å sikre det bevaringsverdige miljøet i Hvalstaddalen. Dette gjennom å verne dagens frodigelandskapsbilde i dalen, ved at ny utbygging underordnes grøntstrukturen og å tilrettelegge for en områdetilpasset fortetting.

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn i tiden frem til 26.5.2015.

Spørsmål i sakens anledning kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler Erling Guderud på  telefon 907 07 453 eller e-post erling.guderud@asker.kommune.no.

Eventuelle merknader kan sendes Asker kommune v/Plan- og bygningsavdelingen, Postboks 353, 1372 Asker, eller med e-post til post@asker.kommune.no, innen ovenfor nevnte dato. Merknader merkes S 15/164.

Innspill kan alternativt sendes inn via elektronisk skjema ”Høringssvar ved offentlig høring”.

Hoveddokumenter i saken:
Melding om delegert vedtak inkl. saksutredning 
Forslag til plankart
Forslag til reguleringsbestemmelser
Illustrasjonsplan

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 11.9.2014.

Frist for innspill 2.10.2014

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsene.