• Gårds- og bruksnummer: 40/25
  • Kommunens saksnummer: 15/4987
  • Oppdragsgiver: Jan Røstøen
  • Forslagsstiller: Jan Røstøen

Vedtatt plan

Detaljregulering for Vestre vei 79 ble vedtatt av kommunestyret 11.10.2016, se protokoll.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Lenke til kommunestyrets behandling, se sak 105/16

Offentlig ettersyn

Bygningsrådet har i møte 13.01.2016 godkjent å legge forslag til detaljregulering for Vestre vei 79 ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med planen er å dele eiendommen i 2 boligtomter i samsvar med føringer gitt i Asker kommunes kommuneplan for 2014 - 2026.

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn frem til 16.03.2016.

Spørsmål til saken kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler Alexander Mysen på telefon 909 52 269 eller e-post alexander.mysen@asker.kommune.no.

Eventuelle merknader kan sendes Asker kommune v/plan- og bygningsavdelingen, postboks 353, 1372 Asker eller med e-post til post@asker.kommune.no innen ovenfor nevnte dato. Merknader merkes med saksnummer 15/4987.

Saksfremlegg med vedlegg (blant annet plankart og bestemmelser) og møteprotokoll (lenken går til møtedokumenter for bygningsrådets møte 13.01.2016 - se saksnummer 2/16).

Dokumenter kan også sees ved henvendelse til servicetorget.

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 21.3.2013. Frist for innspill: 2.5.2013.

Varslingsbrev

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.