Gårds- og bruksnummer: 76/12

Kommunens saksnummer: 16/8261

Oppdragsgiver: Pilares Eiendom AS

Forslagsstiller: Code: Arkitektur as

Høring

Bygningsrådet har i møte 03.04.2019, sak 40/19, godkjent å legge forslag til reguleringsplan for Vinterveien 2 ut til offentlig ettersyn.

Frist for merknader er satt til 27.05.2019.

Spørsmål  til saken kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler Heidi Fløtten Olsen på telefon 482 62 045 eller Heidi.Flotten.Olsen@asker.kommune.no.

Gi innspill på elektronisk skjema

Eventuelle merknader kan også sendes Asker kommune v/plan- og bygningsavdelingen, postboks 353, 1372 Asker eller med e-post til post@asker.kommune.no.

Merknader merkes med saksnummer 16/8261.

Saksfremlegg med vedlegg (lenken går til bygningsrådets møte 03.04.2019, se sak  40/19)

Historikk

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmeside 24.03.2017. Frist for innspill er 24.04.2017.

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.