Reguleringsplan for Vollen sentrum, gårds- og bruksnummer 75/5, 75/22, 75/25 og del av 73/9

Gårds- og bruksnummer: 75/5, 75/22, 75/25 og deler av 73/9

Kommunens saksnummer: 17/1134

Oppdragsgiver: Fjordservice AS

Forslagsstiller: Frost Arkitekter  AS

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmeside 13.07.2017. 

Frist for merknader er 29.08.2017.

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.