Denne siden er ment for deg som er profesjonell og skal sende inn et planforslag til kommunen.

FS=Forslagsstiller
AK=Asker kommune/administrasjonen
BYR=bygningsrådet
KST=kommunestyret

Oversikt over prosessen mot vedtak om reguleringsplan
Prosess Ansvar Maler, veiledninger, krav, kommentar

Planinitiativ

Innhente informasjon

FS

Innsending av planinitiativ

FS

Anbefalt materiale

Planinitiativ sendes med e-post til post@asker.kommune.no, eller med vanlig post til Plan- og bygningsavdelingen, Asker kommune, Postboks 353, 1372 Asker.

Gjennomgang av planinitiativet

AK

Saken fordeles til saksbehandler.
Intern gjennomgang av det innsendte materialet.

Oppstartsmøte med forslagsstiller og eventuelt tiltakshaver

AK

Saksbehandler innkaller til og skriver referat fra møtet.

Varsling

Varsling

FS

Varslingsliste (sist rev. februar 2019)
Liste over grunneiere/fester/naboer fås ved henvendelse til Servicetorget. Varslet bør utformes i dialog med kommunen. Dersom PBL § 4.1 utløses er det krav om at forslag til planprogram legges ut på høring senest samtidig som det varsles oppstart. 

Gjennomgå innkomne forhåndsuttalelser

FS

Resyme av + kommentar til den enkelte uttalelse, skal følge som del av planforslaget.

Dialog om utforming av planforslag

Utkast til planforslag utarbeides i dialog med kommunen.

Analyser, rapporter, utredninger, registreringer, mv.

FS/AK

 

 

Nødvendige analyser, rapporter, arkeologiske registreringer, biomangfold-registreringer, mv. bør av hensyn til framdrift og forutsigbarhet, utarbeides så tidlig som mulig.

Planforslag

Utarbeide planforslag

 

Digital arealplan (SOSI) og digital veiplan (SOSI) sendes med e-post til saksbehandler og plan.bygning@asker.kommune.no.

Øvrig digitalt materiale (PDF, word, eventuelt excel) sendes med e-post til saksbehandler eller post@asker.kommune.no.

Eventuelle papirdokumenter sendes til:
Plan- og bygningsavdelingen, Asker kommune, Postboks 353, 1372 Asker.

Gjennomgang av planforslaget

AK

Intern gjennomgang av det innsendte materialet.

Tilbakemelding til forslagsstiller

AK

Mottattbrev med utfylt sjekkliste og samt foreløpig beregning av gebyr.

Eventuell komplettering

FS

Ved behov for komplettering, skal normalt hele planforslaget i sin helhet sendes inn på nytt.

Innbetaling gebyr

FS

Priser for tekniske tjenester 

1.gangsbehandling / offentlig ettersyn

Delegert / i bygningsrådet

AK/BYR

Planforslag behandles normalt av bygningsrådet.

Kunngjøring /
offentlig ettersyn

AK

Brev til grunneiere/naboer og til høringsinstanser, annonse i avis og plankunngjøring på kommunens internettsider.

Kopi av merknader

AK

Oversendes forslagsstiller

Eventuell kommentar til merknadene

FS

Resyme av + kommentar til den enkelte uttalelse, skal følge som del av planforslaget. Eventuelle imøtekommelser av merknader skal også fremgå av planbeskrivelsen, plankartet og bestemmelsene og oversendes samlet dersom ikke annet er avtalt. 

Eventuell ytterligere dokumentasjon

FS

Dersom det ved høring framkommer behov for ytterligere dokumentasjon, er dette normalt forslagsstillers ansvar

Eventuelle endringer

AK/(FS)

Ved større endringer kan nytt offentlig ettersyn være nødvendig.
Dialog med forslagsstiller.

2.gangsbehandling

Sak ferdigstilles for politisk behandling

AK

 

Bygningsrådets behandling

BYR

Rådmannen anbefaler bygningsrådet å innby kommunestyret til å fatte vedtak

Kommunestyrets behandling

KST

Vedtak
(alternativt retur til bygningsråd / administrasjon)

Kunngjøring av vedtak

AK

Brev til grunneiere/naboer og til høringsinstanser, annonse i avis og plankunngjøring på kommunens internettsider.

Eventuell klagebehandling 

Eventuelt tilsvar til klage FS  
Klagebehandling

AK

 
Behandling av klage

BYR

Bygningsrådets utfall av saken avgjør om saken skal oversendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse