I planprosessen skal det lages en 3D - modell som viser det ytre skallet av fremtidig bebyggelse.

Krav til modellen

Modellen skal i planfasen kun vise «ytterskall» på planlagt bebyggelse. Det betyr at følgende objekter skal være med:

 • Vegger
 • Fasader
 • Tak
 • Dører/vinduer
 • Dekker
 • Andre typer objekter som danner et «ytterskall».

Obligatoriske krav

 • Leveranseformat: IFC 4 format eller IFC 2x3.
 • Kartreferanse: Euref89 -UTM sone 32, med høyder referert til NN2000
 • Koordinater i meter (m), med 2 desimaler
 • Modellen må være objektbasert med objekttyper tilpasset planfasene

Les mer om krav i planprosessen

Les mer om digitale

Når skal modellen leveres?

På oppstartsmøtet med oss avklares det hvilke krav som gjelder og hvordan modellen skal sendes inn. Vi skal ha en modell ved innsendelse av planforslag til 1. gangs behandling, og den skal oppdateres etter at planen er endelig vedtatt.

Du kan også sende inn/oppdatere modellen ved behov underveis i planprosessen. Det gjør det lettere å samhandle med fagfolk i kommunen, naboer, politikere og andre berørte parter.

Hvis det er relevant kan det også sendes inn en modell som viser bearbeidet terreng. Dette må evt. innsendes som egen fil og avtales i oppstartsmøtet eller underveis i prosessen.

Hva bruker vi modellen til?

 • Volum- og høydestudier sett i forhold til eksisterende bebyggelse m.m.
 • Enkle sikt-, sol- og skyggeanalyser.
 • Generere snitt for å muliggjøre grundigere gjennomgang av planforslagene.
 • Kommunikasjonsverktøy for visualisering av planforslaget til politisk behandling og overfor berørte parter.
 • God samhandlingsløsning for tverrfaglige diskusjoner og møter, se konsekvenser i forhold til klima, miljø, vern, farer, kulturminner mm.
 • Kontroll og utdypende studier av innleverte illustrasjoner/bilder fra forslagsstiller.

Hjemmel

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §  2-1 og kart- og planforskriftens § 9 kan vi kreve at planframstillingen suppleres med nødvendig perspektiv- eller volumillustrasjon for å få en bedre forståelse av planen

Modellen er en del av planforslaget.