Beregning av bygningshøyder

Hensikten med høydebestemmelsene er å tilpasse bebyggelsens høyde- og volumvirkning til omgivelsene. Eksempler på lokale bestemmelser i denne veiledningen omhandler frittliggende boligbebyggelse.

Målereglene i byggteknisk forskrift

Gesims- og mønehøyder skal måles med bakgrunn i målereglene i byggteknisk forskrift § 6-2.

Bestemmelsen innebærer ingen realitetsforskjell fra TEK07 § 4-2.

Veileder

Grad av utnytting - Beregnings- og måleregler (H-2300 B) forklarer hvordan utnytting og målereglene i teknisk forskrift (TEK) skal forstås og praktiseres.

Planer som angir makshøyder på andre måter

Etter teknisk forskrift vil huset bare ha en gesimshøyde, dvs. avstand mellom gjennomsnittlig terrengnivå rundt huset og høyeste gesims.

For planer der høyde er angitt med "på noe punkt" og lignende, skal gesimshøyden måles på det punkt der den loddrette avstanden mellom terrengnivå og gesims er størst.

I noen planer er det angitt en maks gesimshøyde på oversiden og nedsiden, uten at man har brukt formuleringen "på noe punkt". Da må gesimshøyden måles i forhold til gjennomsnittlig terrenghøyde på oversiden og nedsiden.

Teknisk forskrift benyttes i kommuneplanen og nyere reguleringsplaner også i Asker. Fortsatt er det imidlertid en maksimumshøyde der høyden ikke på noe punkt skal overstiges, og med det menes på husets nedside i skrånende terreng. Det skal generelt måles til øverste gesims, selv om den befinner seg på en bygningsdel som er tilbaketrukket i forhold til hovedfasaden.

Husets nedside

Det må i den enkelte sak tas skjønnsmessig stilling til hvorvidt terrenget er hellende nok til at en gesimshøyde på 6,0 m kan tillates på nedsiden. Dersom en prosjektert underetasje (sokkeletasje) gir en naturlig og estetisk akseptabel terrengbehandling, kan 6 meter tillates. Men dersom terrenget er så flatt at det er naturlig å prosjektere hus for flatt terreng vil største tillatte gesimshøyde være 3,5 m.

For å få god terrengtilpasning er det naturlig at gesimshøyden på husets nedside har sammenheng med fallet for opprinnelig terreng. Er terrengfallet eksempelvis 1 meter der bygningen plasseres, er det naturlig at gesimshøyden er 1 meter høyere på nedsiden av huset i forhold til oversiden.

I hellende terreng synes det naturlig å akseptere gesimshøyder mellom 3,5 og 6,0 meter langs tverrfasadene. Resultatet blir derfor ofte at kun fasaden på oversiden av huset har 3,5 meters gesimshøyde.