Retningslinjer for oppføring av brygger

Lokale retningslinjer

For lettere å praktisere bestemmelsene om brygger, er det utarbeidet lokale retningslinjer som er behandlet av bygningsrådet og teknisk styre (etter havne- og farvannsloven). Retningslinjene ble vedtatt av bygningsrådet i møte av 10.02.1998 gjennom sak 97/3918, og lyder:

Fast brygge

Bryggas totale flate (fast brygge) bør ikke overstige 10 - 15 kvm. Nærmere utforming av brygga er avhengig av topografi, sjødybde og eiendommens fasadelengde mot sjøen (dvs. lengden av strandlinjen). Det kan stilles krav til materialvalg av hensyn til tilpasning til terreng eller tilgrensende anlegg og bebyggelse. Der hvor det er langgrunt kan det i tillegg til den faste brygga. monteres en flytebrygge ut til en sjødybde på 1-1,5 meter i forhold til middelvannstand.

Flytebrygge

Flytebrygger tillates kun der det er langgrunt. Disse skal ha en bredde på maks. 2,0 meter. Avstanden fra den ytterste del av den faste brygga til den ytterste del av flytebrygga må ikke overstige 15 meter.

Retningslinjene benyttes i byggeområder for boliger - både for boligtomter og fellesareal - dersom ikke annet følger av reguleringsplan. Det betyr at større brygger på fellesareal også skal være hjemlet i reguleringsplan. 

I de reguleringsplaner der bestemmelsene er sammenfallende med kommuneplanens bestemmelser vil retningslinjene gjelde også her.

Rikspolitiske retningslinjer

Fra Miljøverndepartementet er det utarbeidet rikspolitiske retningslinjer for Indre Oslofjord, T-4/93. Retningslinjene gir føringer ved utarbeidelse av kommuneplan og reguleringsplan. De har også betydning ved behandling av enkeltsaker.

Retningslinjene innebærer at bestemmelsene i strandsonen har blitt innskjerpet. Når det kan gis tillatelse til å oppføre brygge for ilandstigning på egen eiendom, innebærer det at bryggas størrelse skal reduseres til i første rekke å betjene dette formålet. En ytterligere utvidelse av anlegget for å legge bedre til rette for uteopphold er ikke lenger akseptabelt.