Utomhusplan for frittliggende småhusbebyggelse

For småhusbebyggelse mm kan det være aktuelt å kreve en forenklet utomhusplan før rammetillatelse kan gis.

Utomhusplanen skal vise:

Søknadsdokumentasjon

 • Fargelagt utomhusplan i målestokk 1:200 eller større, dato og tegnforklaring.
 • Nødvendig snitt (Det må fremgå av planen hvor snittene er tatt. Snitt angis til og med nabogrense)
 • Redegjørelse for anleggstekniske tiltak for å beskytte evt. terreng og vegetasjon som skal bevares under anleggsperioden.
 • Redegjørelse for kommuneplanens bestemmelser om uteoppholdsareal og andel grønt.
 • Eventuelle forhold av betydning for eiendommen (for eksempel veier, trær, grøntområder, kulturminner).
 • Redegjørelse for tilgjengelighet/universell utforming iht. TEK.

Avgrensninger

 • Reguleringsgrenser (formålsgrenser), byggegrenser, eiendomsgrenser og evt. BAF soner og andre hensynssoner.

Tiltaket / bebyggelsen

 • Både eksisterende og omsøkte tiltak skal angis

Terrengforhold

 • Eksisterende terreng (heltrukne koter), fremtidig terreng (stiplete koter)
 • Skråningsutslag (fyllingsfot) og murer, avgrensning av terrenginngrep
 • Nødvendige punkthøyder (kotehøyder) ved steder som inngangsparti, trapper samt ved topp/bunn mur.

Trafikkforhold

 • Atkomst med stigningsforhold
 • Manøvreringsareal med sporingskurve
 • Frisikt
 • Biloppstillings- og garasjeplasser (evt. fremtidig garasje)

Vegetasjon

 • Eksisterende vegetasjon som skal bevares avgrenses, bevaringsverdige trær måles inn.

Tekniske forhold

 • Områder for snøopplag
 • Renovasjon
 • Lokal overvannshåndtering.
 • Avrenning av overvann vises med piler, grøfter, evt. sluk
 • Eventuell støyskjerming av uteareal
 • Eventuell gjerde, levegg