Reguleringsplan for Trekanten og omkringliggende eiendommer

Gårds- og bruksnummer: 2/259 med flere

Kommunens saksnummer: 20/772 

Tiltakshaver: Citycon Trekanten Eiendom AS 

Plankonsulent: Cowi AS

Begrenset høring

Formannskapet har i møte 01.03.2022, sak 41/22, vedtatt at forslag til detaljregulering for Trekanten senter legges ut på begrenset høring.

Frist for uttalelse er satt til 25.03.2022.

Saksfremlegg med vedlegg/vedtak (lenken går til formannskapets møte 01.03.2022, se sak 41/21.)

Spørsmål  til saken kan sendes eller til telefon 66 70 00 00.

Eventuelle merknader  sendes Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller e-post til .

Historikk

Høring

Formannskapet har i møte 22.06.2021, sak 149 /21, vedtatt at forslag til detaljregulering for Trekanten senter legges ut på offentlig ettersyn, se  vedtak.

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for en videreutvikling og modernisering av området med Trekanten senter, Kulturhuset m. fl. med mulighet for utvidelse med formålene hotell, kontor, offentlig og privat tjenesteyting (helserelatert virksomhet, bevertning, kultur, treningssenter, undervisning o.l.), samt ombygging og mindre utvidelse av eksisterende handel- og servicearealer i forretningsformålet. Trekanten senter skal åpnes opp mot omgivelsene og integreres tettere i Asker sentrums by- og byromsstruktur.

Det regulerte området er vist med plangrense på plankartene Detaljregulering Trekanten, tegningsnummer 01 (vertikalnivå 1) og 02 (vertikalnivå 2), datert 27.05.2021.

Frist for uttalelse er satt til 27.09.2021.

Saksfremlegg med vedlegg/vedtak (lenken går til formannskapets møte 22.06.2021, se sak 149/21.)

Spørsmål  til saken kan sendes eller på telefon 66 70 00 00.

Gi innspill på elektronisk skjema

Eventuelle merknader kan også sendes Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller e-post til .

-----

Varsel om oppstart av planarbeid og utleggelse av planprogram til offentlig ettersyn.

Planforslaget er varslet privat. Varslingsbrevet ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmeside 14.05.2018.  Frist for innspill til planarbeidet og/eller planprogrammet er 23.06.2018

Varslingsbrev

Forslag til planprogram

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.