Fasaden på et bygg inkluderer yttervegger og tak.

En fasadeendring innebærer vanligvis bytte av vinduer, endre kledning, sette inn vinduer/dører. Innglassing av balkonger anses vanligvis som en fasadeendring.

Endringer på verneverdige hus (SEFRAK) er alltid søknadspliktige.

Endringer som ikke utløser søknad

 • Skifte tak (gjelder ikke hvis taket heves)
 • Innsetting av dør for vindu eller omvendt
 • Endring av fasade til tidligere dokumentert utførelse
 • Insetting av dør/vindu som ikke endrer bygningens karakter

Utfordringer som utløser søknad

Dette er endringer som alltid utløser søknad.

 • Endringene påvirker bærekonstruksjonen
 • Endringene påvirker brannsikre bygningsdeler
 • Kravene til lys, rømning eller brannsikkerhet oppfylles ikke 
 • Innsetting av vindu/dør utløser en bruksendring
 • Reguleringsplanen har spesielle bestemmelser for hvordan husene skal se ut
 • Du er nærmere enn 4 meter fra nabogrensen

Påvirker du bærekonstruksjonen, brannsikkerheten eller andre sikkerhetsmessige forhold må du skaffe hjelp fra private aktører. 

Dette er endringer der du må kontakte private aktører. I praksis utløses dette så å si alltid ved at:

 • endringene påvirker bærekonstruksjonen
 • endringene påvirker brannsikkerheten
 • huset ligger i et område regulert til bevaring

Hva er viktig i en søknad?

I søknader om fasadeendring er vi interessert i de visuelle endringene og om det skjer noe innvendig.

 • Tegninger som viser eksisterende fasade
 • Tegninger som viser ny fasade
 • Skjer det noen bruksendringer?

Setter du inn et nytt vindu i boden utløser dette normalt en bruksendring, fasadeendringen blir da en del av denne søknaden.