Områder med rekkehus anses som ferdig utbygd. I slike områder er hovedregelen at ny bebyggelse utløser dispensasjon (søknadsplikt).

Hva kan jeg gjøre selv?

Hovedregelen at du må søke med ansvarlig foretak. Din rolle som tiltakshaver er å knytte til deg en ansvarlig søker som er ansvarlig for søknaden som sendes inn til oss.

Rekkehusområder anses som ferdig utbygd, det betyr ganske enkelt at så å si alle nye tiltak utløser en eller annen dispensasjon. Vi gir unntaksvis dispensasjoner i rekkehusområder.

Før du går videre

Ønsker du å gjøre noe i et rekkehusområde bør du utarbeidet et skisseprosjekt og kontakte oss for å få et oppstartsmøte (forhåndskonferanse).