Vi tar utgangspunkt i den totale høyden på muren, dette inkluderer både den delen som er over og under terrenget.

Støttemurer som kommer i konflikt med trafikksikkerheten godtas ikke.

For mindre støttemurer slipper du å søke, det er likevel en begrensing på hvor lang muren kan være før dette i seg selv utløser søknad. 

Vilkår for å unnta søknad

  • Maksimalt 1 meter høyde og minst 1 meter fra nabogrensen
  • Maksimalt 1,5 meter høyde og minst 4 meter fra nabogrense

Er du utenfor et av punktene over må du søke.

Utfordringer som utløser søknad

Husk at du må være innenfor alle bestemmelser for å slippe å søke, de vanligste problemstillingene er:

  • Muren ligger utenfor byggegrensen og overskrider høydebegrensningen i unntaket
  • Avstanden til vann- og avløpsledninger er mindre enn 3 meter
  • Innenfor en hensynssone
  • Du gjør flere tiltak samtidig
  • Er i konflikt med frisiktsonen mot vei

Alle disse punktene utløser søknadsplikt.

Dette er støttemurer der vi i utgangspunktet ikke krever at du bruker foretak (ansvar). Du kan søke selv hvis søknaden utløses av forhold som ikke påvirkes av utførelsen, f.eks. dispensasjoner eller avstand til nabogrense.

Dette er støttemurer du ikke kan gjøre selv, svært ofte aktiveres dette på grunn av høyden på muren eller sikring mot ras/skred.

Vi kan også be om at du kontakter profesjonelle hvis vi ikke er sikre på at hva du skal bygge eller at dette gjøres riktig.

Hva er viktig i en søknad?

For støttemurer er vi opptatt av plassering og hvem som gjør jobben. Husk å legge ved:

  • Målsatt situasjonskart som viser plasseringen
  • Tegninger som viser høyde og utforming
  • Ansvarserklæringer som viser hvem som skal gjøre hva

Er du usikker på hva du må legge ved bør du kontakte private aktører som kan hjelpe deg.