Det er generelt byggeforbud i strandsonen, dette innebærer at alle tiltak er søknadspliktige og avhengig av dispensasjon.

Inngjerding eller andre tiltak som hindrer fri ferdsel eller øker privatiseringen tillates ikke. I strandsonen er hovedregelen at private aktører må stå ansvarlig for søknaden.

Brygger

Rammene for brygger er gitt i punkt 9.2 i kommuneplanen. Hvis reguleringsplanen ikke åpner for brygger er det generelt byggeforbud. 

For enkle brygger på egen eiendom kan du selv stå som ansvarlig søker. Du må likevel hente inn private aktører som kan stå for prosjekteringen og utføringen.

Vi anbefaler likevel at du benytter en ansvarlig søker som kan koordinere arbeidet og stå for søknaden.

Sandstrand

Ønsker du å etablere/reparere en sandstrand må du kontakte private aktører som tar på seg ansvaret for søknaden. I søknaden må det legges ved stranddybde ved normal vannstand og mengden sand som tilføres.

Sjøvarme

Etableringen av sjøvarmeanlegg krever alltid en byggesøknad. Vi anbefaler at du kontakter private aktører som kan hjelpe deg siden dette ofte innebærer en dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen.