Kveldskurs for privatpersoner

Onsdag 21. mars holder vi et gratis kveldskurs der vi går gjennom hvordan du leverer en byggesøknad.

Denne siden viser spørsmål som går igjen og en kort liste med utrykk som benyttes i byggesaken.

Personer i plan- og byggesaker
HvaBeskrivelse
Tiltak Fellesbetegnelse på det du skal bygge/endre. I brevene våre bruker vi tiltak som en beskrivelse av hva du skal gjøre. Se § 1 - 6 i plan- og bygningsloven.
Tiltakshaver Den som tiltaket utføres på vegne av, i de fleste tilfeller er tiltakshaver også eier av eiendommen. Du som privatperson er gjerne tiltakshaver.
Hjemmelshaver Person/Organisasjon som er oppført som eier av eiendommen.
Ansvarlig søker Personen/Foretaket som er har ansvaret for kommunikasjonen mot oss. Det er søker som har ansvaret for å hente inn nok kompetanse og at søknaden er fullstendig (komplett).
Begrep i plan- og byggesaker
HvaBeskrivelse
Reguleringsplan

En reguleringsplan inneholder de spesifikke bestemmelsene for området ditt. Den sier noe om hva vi ønsker i området og hvordan det skal se ut.

Det er først og fremst reguleringsplanen du tar utgangspunkt i når du bygger.

Kommuneplan Arealdelen i kommuneplanen viser hva vi generelt ønsker i Asker. Den ligner på mange måter en overordnet reguleringsplan.
Utnyttelsesgrad I de fleste tilfeller angir graden av utnyttelse forholdet mellom arealet av bygningene og eiendommen.
Gesimshøyde Høyden mellom skjæring av takflaten/veggen og terrenget
Mønehøyde

Det øverste punktet på taket

Byggegrense

En begrensing på hvor du kan bygge, vises som en stiplet sort linje i reguleringsplanen.

Dele eiendommen før bygging

Skal eiendommen din deles før den skal utbygges, må søknad om deling være godkjent før byggesaken din kan behandles.

ENØK i egen bolig

Se siden for energirådgivning.

Hva er status på byggesaken?

Status på din byggesak kan du se i byggesaksarkivet vårt. Her ligger alle utgående og inngående dokumenter kommunen har i saken din. Utover dette kan du forvente å få svar på søknaden din innenfor våre lovpålagte frister, det vil si tre uker for de enkle tiltakene, tolv uker for mer omfattende saker, og atten uker for saker med dispensasjon.

Hvor finner jeg godkjente fagfolk?

Alle foretak som er kvalifiserte til den jobben de skal gjøre vil bli godkjent av kommunen. Kommunens oppgave er å sjekke at de foretakene som skal ha ansvar i en byggesak har den kompetansen og erfaringen byggesaksforskriften krever for det som skal bygges.

Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) har godkjent en del foretak sentralt. 

Jeg har fått nabovarsel, hva skjer nå?

Det skal gis en frist for å få inn mulige merknader på minst 2 uker. Dersom du har merknader til tiltaket, så skal du sende disse skriftlig til søker. Søker vil inkludere merknadene dine i søknaden til kommunen, og gi en beskrivelse av hva som er gjort for å imøtegå merknaden, eventuelt argumenter om hvorfor den ikke er imøtegått. Kommunen vil deretter ta en helhetsvurdering når all informasjon er på bordet. Har du protestert vil du få kopi av kommunens vedtak, og kan klage på dette vedtaket hvis du ønsker.

Kan jeg bygge selv?

Dersom du kan søke selv, så står du også ansvarlig for gjennomføringen. Hvordan du praktisk velger å gjennomføre prosjektet er ikke viktig fra kommunens side. Du kan få en profesjonell til å gjøre jobben, eller du kan gjøre det selv. Dette gjelder også for tiltak som ikke krever tillatelse fra kommunen.

Dersom du har formell kompetanse og erfaring, kan  du søke som selvbygger i tiltaksklasse 1, jf. byggesaksforskriften § 6-8 .

Kan jeg tegne bygget mitt selv?

Det viktigste i en sak er at alle nødvendige opplysninger blir gitt, at tegninger er i målestokk 1:100 og at tegningene har god kvalitet slik at saksbehandler kan sette seg i saken og vurdere den på en riktig måte. Det er ingenting i veien for at du kan gjøre dette selv, dersom du sitter inne med nok kompetanse på slik teknisk tegning.

Manglende ferdigattest på eiendommen

Se siden om ferdigattest