Slik lager du tegninger som viser hvordan tiltaket ser ut og hvordan det er plassert.

Tegninger

Hvilke tegninger som er nødvendig er avhengig av hva du skal bygge. Du må alltid sende inn et situasjonskart som viser plasseringen på det skal bygge.

Situasjonskart

Eksempel på situasjonskart for et nytt tilbygg
Målsatt situasjonskart som viser nytt tilbygg

Situasjonskartet viser byggegrenser, nabogrenser, ledninger i grunnen etc. For mindre tiltak bruker du kartet til å sjekke:

Innhold

Situasjonskartet skal vise plasseringen av tiltaket. Dette innebærer blant annet avstand:

 • til nærmeste nabogrense
 • mellom bebyggelse
 • til nabobebyggelse
 • til vann- og avløpsledninger

Situasjonskartet er det eneste dokumentet som viser VA - ledninger og skal bestilles via søknadspakken.

Situasjonsplan

For mindre tiltak slås ofte situasjonsplanen sammen med situasjonskartet. Vi anbefaler likevel at du vurderer å dele opp de to dokumentene hvis det blir mye informasjon.

Situasjonsplanen skal vise:

 • tiltak
 • uteoppholdsareal (MUA)
 • parkering og snuareal
 • plassering av avfallsbeholdere
 • siktelinjer/Frisikt
 • skjæringer, terrengendringer etc.

Du benytter situasjonskartet i søknadspakken som grunnlag for situasjonsplanen.

Fasade

Eksempel på fasadetegning som viser terreng
Fasadetegning som viser nytt og gammelt terreng

Fasadetegningene skal vise det visuelle inntrykket av tiltaket. Dette innebærer:

 • tegninger av hver fasade
 • Materialvalg, utseende etc.
 • Terrenglinjer som viser eksisterende og nytt terreng
 • Gesims- og mønehøyde

Største terrengendring skal målsettes. Vi anbefaler også at du legger ved 3D-modeller som viser nabobebyggelse og terreng. Dette gjør det lettere å få et helhetsinntrykk av tiltaket.

Snitt

Eksempel på snitt som viser nytt terrengnivå
Eksempel på snitt som viser nytt terrengnivå

Snitt-tegningene skal vise innvendige høyder og gi et inntrykk av terrengtilpasning, dette innebærer:

 • innvendig høyder
 • utvendige høyder
 • kotehøyder
 • terrenglinjer
 • yttervegger med riktig tykkelse
 • takvinkel

Minst ett av snittene skal vise største terrengendring, snittet skal være målsatt. For mindre tiltak vil det holde med målsatte fasadetegninger som viser terrengendringer.

Plantegning som viser ny sekundærenhet med intern forbindelse
Plantegning som viser ny sekundærenhet med intern forbindelse, gul farge er rommene som endres

Dette skal tegningene vise

Plantegningene skal vise hva rommene faktisk brukes til. Tegningene skal vise:

 • plassering av dører/vinduer
 • innvendige og utvendige mål
 • romareal
 • plassering av snitt
 • avgrensning av boenheter (hvis aktuelt)
 • hva rommene brukes til

Unngå disse

Du bør unngå benevnelser som:

 • oppholdsrom (er det samme som stue/soverom)
 • rom for varig opphold (er samme som stue/soverom)
 • disponibelt
 • andre ikke-spesifikke navnsettinger

Vær oppmerksom på at betegnelser som "te-kjøkken", "grovkjøkken", "hybelkjøkken" etc. anses som et fullverdig kjøkken.

For at saksbehandlingen skal gå raskest mulig er det viktig at du leverer oversiktlige tegninger som tydelig viser hva du ønsker å gjøre.Du bør kontakte private aktører hvis du er usikker på hvordan tegningene skal se ut.