Her går vi gjennom hvordan du bruker de ulike vedleggene i søknadspakken. Det kan være bestemmelser, byggegrenser, ledninger i grunnen og andre forhold som påvirker plassering og hva du kan bygge.

Slik bruker du de ulike dokumentene

Situasjonskartet viser byggegrenser, nabogrenser, ledninger i grunnen etc. Vi bruker det som sendes inn på situasjonskartene til å oppdaterer kartet, det er derfor viktig at du målsetter kartet riktig. For mindre tiltak bruker du kartet til å sjekke:

Innhold

Situasjonskartet skal vise plasseringen av tiltaket. Dette innebærer blant annet:

 • avstand til nærmeste nabogrense
 • avstand mellom bebyggelse
 • avstand til nabobebyggelse

Situasjonskartet er det eneste dokumentet som viser VA - ledninger og skal bestilles via søknadspakken.

Plankartet er den visuelle delen av reguleringsplanen og viser arealformålene, byggegrenser og hensynssoner. Det er særlig tre spørsmål du må besvare:

 • Har eiendommen en byggegrense? Byggegrenser vises som en stiplet sort strek på eiendommen din. Hvis du er utenfor byggegrensen krever dette dispensasjon.
 • Har eiendommen noen arealer som ikke kan være med i utnyttelsen? Det er kun de gule arealene (boligformål) som kan tas med når du regner utnyttelsen og du må plassere tiltaket på arealet avsatt til boligformål.
 • Er det noen hensynssoner/sikringssoner jeg må ta hensyn til?

Hvis det er spesielle problemstillinger på eiendommen mottar du ett eller flere dokumenter med tittelen "Temakart". Det er tre hovedtema:

 • kulturminner og naturhensyn
 • flom, skred og erosjon
 • støy

Kulturminne og naturhensyn

Dette kartet viser spesielle arter som du må være oppmerksom på og om noen av bygningene er av historisk interesse/betydning. Ser du at tiltaket påvirker disse temaene bør du kontakte kommunen for veiledning.

Flom, skred og erosjon

Dette er tema som tar for seg sikkerhetsmessige/tekniske utfordringer. Ser du at tiltaket berører disse områdene må du kontakte profesjonelle som kan hjelpe deg med søknaden.

Ligger tiltaket i nærheten av en flomvei må du flytte tiltaket. Disse veiene leder vannet ved flom og er svært viktige i planleggingen av infrastruktur, beredskap etc.

Støy

Dette kartet viser en grovmasket inndeling av støysoner. Ligger tiltaket utenfor hvit sone må du kontakte profesjonelle som kan hjelpe deg med søknaden. Her har lov til å utvise skjønn: Skal du bygge en terasse eller garasje er det sjelden støy er et tema i byggesaken.

Det er to vedlegg med bestemmelser; kommuneplanen og reguleringsbestemmelsene. Reguleringsplanen tar for seg lokale forhold som er relevant for eiendommen, mens kommuneplanen er en overordnet plan generelt for Asker. Sjekk følgende:

 • Er det noen bestemmelser i reguleringsplanen som kan påvirke tiltaket?
 • Hvilket boligområde ligger jeg i?
  • Se punkt 20.5 - 20.7 i kommuneplanen for bestemmelsene knyttet til boligområdene.
  • Kan jeg bruke bestemmelsene i kommuneplanen?

Dispensasjon

Hvis du ser at det du skal bygge går imot noen av bestemmelsene er det en søknad med dispensasjon. Vi gir unntaksvis tillatelse til dispensasjoner, du bør derfor endre tiltaket slik at du er innenfor bestemmelsene.

Dispensasjonssøknaden legges ved som et eget dokument i byggesaken, i denne søknaden må du vise to ting:

 • Hensynet bak bestemmelsen må ikke tilsidesettes i "vesentlig grad"
 • Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene

Hensynet bak bestemmelsene er den juridiske delen av dispensasjonssøknaden. Her må du vise at "tanken" bak bestemmelsen ikke tilsidesettes i vesentlig grad.

Eksempel - Avstandsregel mot nabo

Avstandsregelen mot nabo er blant annet ment å sikre:

 • Lys, utsiktsforhold, luft og trivsel på eiendommen
 • Ivareta Naboers interesse
 • Ivareta kravene om uteoppholdsareal, parkering etc.
 • Sikre åpenhet mot bygg og en viss avstand og orden i forhold til nabobebyggelse

Søker du dispensasjon fra avstandsbestemmelsen vil du ofte få problemer med å vise at alle hensynene over ivaretas. Skal du bygge nærmere nabogrensen anbefaler vi at du henter inn en avstandserklæring.

Fordeler og ulemper kan knyttes opp til tiltakets formål, her viser du hvorfor du bør få dispensasjon. Vi kan ikke gi dispensasjon hvis "Fordelene ikke er klart større enn ulempene".

Fordeler

I argumentasjonen for dispensasjon viser du gjerne at tiltaket:

 • gir en bedre utnyttelse for eiendommen
 • ikke fører til noen ulemper for naboene
 • alternative løsninger/plasseringer gir dårligere utnyttelse

Her er det viktig at du knytter tiltaket opp mot eiendommen og ikke deg som privatperson. Vi kan ikke legge vekt på økonomiske begrunnelser.

Ulemper

Husk at ulemper skal være med i søknaden, du går imot en bestemmelse, det er svært usannsynlig at det kun finnes fordeler med en dispensasjon. Det viser også at du har vurdert bestemmelsene og forstått hvilke ulemper tiltaket ditt kan gi.

Hva kan jeg gjøre selv?

Grovt sett kan vi dele inn i tre typer tiltak:

 1. tiltak du kan gjøre uten å søke
 2. tiltak du kan gjøre selv
 3. tiltak som krever et ansvarlig foretak

Hovedregelen er at du må benytte private aktører til søknaden, hva du kan gjøre selv finner du i §§ 3 og 4 i saksforskriften. Det kan også være andre forhold som gjør at du må bruke profesjonelle (flom, skred, etc.). Er du utenfor bestemmelsene i §§ 3 og 4 må du kontakte private aktører som kan hjelpe deg.

Når du ber private om å søke for deg inntar de rollen som "ansvarlig søker". Det er ansvarlig søker som koordinerer arbeidet med søknaden, hvem som skal gjøre hva og kommunikasjonen mot oss.