Etablering og vedlikehold av sandstrand er alltid søknadspliktig med et ansvarlig foretak. Sandstrand ses på som en terrengendringer og rammes ofte av byggeforbudet langs sjø.

Utlegging av ny sand betraktes som et nytt terrenginngrep som er søknadspliktig.

Før du søker

I tillegg til den vanlige dokumentasjonen (nabovarsel, situasjonskart etc.) må du også legge ved dokumentasjon som viser:

  • dybde på stranden ved normal vannstand
  • mengde sand som tilføres