6. Tegninger

Tydelige gode tegninger er det viktigste aspektet ved en byggesøknad. Husk:

 • Vær spesifikk, det er ikke et mål å ha så mye som mulig informasjon på tegningene.
 • Ikke send inn alle tegningene som ett dokument
 • Gi tegningene informative navn

Krav til tegninger

Situasjonskartet viser byggegrenser, nabogrenser, ledninger i grunnen etc. Vi bruker dette til å oppdaterer kartet, det er viktig at du målsetter kartet riktig. For mindre tiltak bruker du kartet til å sjekke:

Innhold

Situasjonskartet skal vise plasseringen av tiltaket. Dette innebærer blant annet:

 • Avstand til nærmeste nabogrense
 • Avstand mellom bebyggelse
 • Avstand til nabobebyggelse

Situasjonskartet er det eneste dokumentet som viser VA - ledninger og skal bestilles via søknadspakken.

Situasjonsplan

For mindre tiltaket slås ofte situasjonsplanen sammen med situasjonskartet. Vi anbefaler likevel at du vurderer å dele opp de to dokumentene hvis det blir mye informasjon.

Planen skal vise:

 • Tiltak
 • Uteoppholdsareal (MUA)
 • Parkering og snuareal
 • Plassering av avfallsbeholdere
 • Siktelinjer/Frisikt
 • Skjæringer, terrengendringer etc.

Du benytter situasjonskartet i søknadspakken som grunnlag for situasjonsplanen.

Snittegninger

Snittegningene skal vise innvendige høyder og gi et inntrykk av terrengtilpasning, dette innebærer:

 • Innvendig høyder
 • Utvendige høyder
 • Kotehøyder
 • Terrenglinjer
 • Yttervegger med riktig tykkelse
 • Takvinkel

Minst ett av snittene skal vise største terrengendring, denne skal være målsatt.

Fasadetegninger

Fasadetegningene skal vise det visuelle inntrykket av tiltaket. Dette innebærer:

 • Fasadetegninger av hver fasade
 • Materialvalg, utseende etc.
 • Terrenglinjer som viser eksisterende og nytt terreng
 • Gesims- og mønehøyde

Største terrengendring skal målsettes. Vi anbefaler også å legge ved 3D modeller som viser nabobebyggelse og terreng, det er da lettere å få et helhetsinntrykk.

Plantegningene

Plantegningene skal vise hva rommene faktisk brukes til. Tegningene skal vise:

 • Plassering av dører/vinduer
 • Innvendige/Utvendige mål
 • Romareal
 • Plassering av snitt
 • Avgrensning av boenheter (hvis aktuelt)
 • Hva rommene brukes til

Betegnelser som ikke godkjennes

Følgende benevnelser godkjennes ikke på plantegninger:

 • Oppholdsrom
 • Rom for varig opphold
 • Disponibelt
 • Andre ikke-spesifikke navnsettinger

Vær oppmerksom på at betegnelser som "Te-kjøkken", "grovkjøkken", "hybelkjøkken" etc. anses som et fullverdig kjøkken.

Eksempel på plantegning

Vær særlig oppmerksom på målsetting av terrengendringer og navnsetting på plantegninger.