Vær særlig oppmerksom på byggegrenser og siktelinjer mot vei. Husk at reguleringsplanene kan inneholde spesielle bestemmelser for gjerde.

Levegger, gjerde/innhegning er lette konstruksjoner. For gjerde må minimum 50 % av konstruksjonen være åpen. 

Se gjerne på listen over tiltak som er unntatt søknadsplikten og den enkle visuelle veilederen fra DiBK. Vær særlig oppmerksom på:

 • avstand til ledninger (Vann- og avløpsledninger vises kun i situasjonskartet)
 • avstand til regulert vei
 • avstand til nabogrense og bebyggelse
 • byggegrenser i reguleringsplanen

Er du utenfor byggegrensen krever dette alltid søknad.

Dette kan du gjøre uten søknad

Husk å sende inn en byggemelding når du er ferdig. Gjerde kan plasseres utenfor byggegrense uten søknad.

Levegg/Gjerde

Asker har satt maks høyde for gjerde til 1,2 meter.

 • Levegg med høyde inntil 1,8 meter og lengde inntil 5,0 meter, inntil nabogrensen
 • Levegg med høyde inntil 1,8 meter og lengde inntil 10,0 meter, 1,0 meter fra nabogrensen
 • Gjerde i nabogrensen, inntil 1,2 meter høyde
 • Gjerde mot vei, inntil 1,2 meter høyde
  • Kan ikke hindre frisikt, vær særlig oppmerksom i kryss
  • Hvis formålsgrensen mot vei (regulert veigrunn) er nærmere enn nabogrensen er formålsgrensen avgrensingen.
  • kan ikke hindre frisikten

Forstøtningsmur

 • Mindre forstøtningsmur med høyde inntil 1,0 meter og avstand på minst 1,0 meter fra nabogrense
 • Mindre forstøtningsmur med høyde inntil 1,5 meter og avstand til nabogrense på minst 4,0 meter

Dette gjelder ikke for murer utenfor byggegrenser og mot vei. Avstanden for murer inntil 1,0 meter må være minst 2,0 meter fra regulert vei.

Fyllinger og planering av terreng

 • Høydeforskjellen mellom opprinnelig terreng og nytt må være lavere enn:
  • 1,5 meter for ene-/tomannsboliger
  • 0,5 meter i rekkehus
 • Arealet må kunne ses på som mindre
 • Fyllingsfoten (punktet hvor fyllingen starter) må være 1,0 meter fra nabogrensen

Hva som kan ses på som mindre er avhengig av omgivelsene. Er du usikker anbefaler vi å sende en forespørsel til oss.

Biloppstillingsplass

 • Intern veg og biloppstillingsplasser som ikke krever vesentlige terrenginngrep
 • Landbruksmaskiner til bruk på landbrukseiendom
 • Avstand til nabogrense må være minst 1,0 meter

Graving og reparasjon av rør

 • Graving for kabler i forbindelse med elektrisitet, TV osv. Unntaket gjelder ikke for nye vann- og avløpsledninger (VA - ledninger)
 • Lokal drenering som ikke knytter seg til offentlige ledninger
 • Reparasjon av vann- og avløpsledninger ved brudd

Antennesystem og reklameinnretninger

 • Antennesystem med høyde inntil 5,0 meter.
 • Parabolantenne kan ha diameter inntil 1,2 meter
 • Panelantenne på vegg kan ha høyde inntil 2,0 meter
 • Reklameinnretninger er alltid søknadspliktige.

Du finner hele bestemmelsen i SAK10 § 4 - 1, bokstav e. Hvis denne siden ikke er i tråd med forskriften, har forskriften forrang.

Dette kan du gjøre selv

Tiltak som er på listen over, men utløser søknadsplikt på grunn av forhold i planer kan du selv stå som søker. F.eks. levegg utenfor byggegrense.

Før du bygger/søker

Bestemmelser, situasjonskart, naboliste etc. får du via søknadspakken (se lenke under).